BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Văn bản quy định một số vấn đề về kế toán trưởng

Văn bản quy định một số vấn đề về kế toán trưởng

Văn bản quy định một số vấn đề về kế toán trưởng

Bộ tài chính mới đây đã ban hành một số quy định về hoạt động của kế toán trưởng như thông tư 163, thông tư 199. Theo đó thì một số quy định về quyền hạn, trách nhiệm, yêu cầu, tiêu chuẩn về chức danh kế toán trưởng được đề cập khá chi tiết. Ketoantd.com xin được trích xuất một số thông tin quan trọng

Quy định về quyền hạn của kế toán trưởng

 • Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên.
 • Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty.
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ, kịp thời những tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
 • Các báo cáo kế toán, báo cáo thông kê, các chứng từ tín dụng và tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.
 • Khi phát hiện vị phạm pháp lệnh kế toán

Quy định về chữ ký kế toán trưởng trên báo cáo tài chính

Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó

Chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng.

Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu doanh nghiệp. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Quy định doanh nghiệp phải có kế toán trưởng

Theo thông tư 163/2011 thì doanh nghiệp sau khi thành lập phải bố trí người làm kế toán trưởng, nếu chưa có người đủ yêu cầu thì phải cử người làm phụ trách kế toán trong 01 năm tài chính sau đó phải bổ nhiệm kế toán trưởng ngay hoặc thuê kế toán trưởng bên ngoài. Áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân không sử dụng nguồn vốn nhà nước như các công ty cổ phần

Quy định chức năng nhiệm vụ của người kế toán trưởng

 • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê.
 • Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
 • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
 • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.

Quy định về cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Chứng chỉ kế toán trưởng được cấp cho những học viên đã hoàn thành chương trình học kế toán trưởng theo quy định của bộ tài chính và có kết quả thi đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Chứng chỉ này là điều kiện cần để được bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng

Quy định về nghề nghiệp kế toán chức danh kế toán trưởng

Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823