BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Ôn thi môn kế toán hành chính sự nghiệp qua đề cương, bài tập

Ôn thi môn kế toán hành chính sự nghiệp qua đề cương, bài tập

Hướng dẫn ôn thi môn kế toán hành chính sự nghiệp qua đề cương, bài tập

Đối với mọi môn học thì việc làm bài tập, giải đề thi của các năm cũ để đánh giá khả năng, kiến thức của mình là rất quan trọng. Nhằm hỗ trợ các bạn đang chuẩn bị thi môn kế toán hành chính sự nghiệp có thêm kinh nghiệm, cách ôn thi ketoantd.com xin được chia sẻ một số đề thi, bài tập có kèm lời giải để đọc giả tham khảo.

Bài 1:
Tài liệu cho: Đơn vị Hành chính sự nghiệp M trong năm N như sau: (đvt:1000đ):
Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn như sau:
– TK 1211: 100.000 (1000 cổ phiếu công ty A).
– TK 1218: 350.000
– Các tài khoản khác có số dư hợp lý
Các nghiệp vụ phát sinh như sau:
Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản:
– Các chứng khoán ngắn hạn của công ty trong quý khi đáo hạn hạch toán như thế nào?
– Ngày 5/4 mua trái phiếu công ty M, kỳ hạn 10 tháng lãi suất 1%/tháng, mệnh giá 50.000, lãi được thanh toán ngay khi mua. Các chi phí liên quan 600 tất cả đã trả bằng tiền mặt
– Ngày 7/4 bán 500 cổ phiếu công ty A giá bán 120/CP thu bằng tiền gửi
– Ngày 15/4 Mua 150 cổ phiếu công ty D, giá mua 500/CP, đã thanh toán bằng tiền gửi, hoa hồng phải trả là 2%, đã trả bằng tiền mặt.
– Ngày 20/4 Ngân hàng báo có (vốn góp ngắn hạn với công ty A): công ty A thanh toán số tiền mà đơn vị góp vốn bằng tiền gửi số tiền: 30.000 và thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn là 2.000
– Ngày 29/4 Ngân hàng gửi giấy báo Có về khoản lãi tiền gửi ngân hàng 2.000.
– Ngày 10/5 mua kỳ phiếu ngân hàng mệnh giá 50.000, lãi suất 0,5%/tháng, kỳ hạn 12 tháng, lãi thanh toán định kỳ.
– Ngày 1/6 Góp vốn ngắn hạn bằng tiền mặt 100.000.
– Ngày 3/10 Mua trái phiếu công ty N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 45.000, lãi suất 12% được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Giải bài số 1

– Ngày 5/4:
a. Nợ TK1211: 50000
Có TK 3318 : 10*1%*50000 = 5000 (lãi nhận trước)
Có TK 111: 45000
Nợ TK 1211 : 600
Có TK 111 : 600
Nợ TK 3318 : 5000/10t = 500
Có TK 531 : 500
– Ngày 7/4:
Nợ TK 112: 500*120 = 60000
Có TK 1211A : 500*100 = 50000
Có TK 531 : 10000
– Ngày 15/4:
a. NợTK1211D : 150*500 = 75000
Có TK 112 : 75000
Nợ TK 1211D : 2%*75000 = 1500
Có TK 111 : 1500
– Ngày 20/4:
NợTK112: 32000
Có TK 1218: 30000
Có TK 531: 2000
– Ngày 29/4
Nợ TK112: 2000
Có TK 531 : 2000
– Ngày 10/5:
a. NợTK1211: 50000
Có TK 112 : 50000
Nợ TK 3118 : 50000*0,5% = 250
Có TK 531: 250
– Ngày 1/6 :
Nợ TK 1218 : 100000
Có TK 111: 100000
– Ngày 3/10 :
Nợ TK 1211 : 45000
Có TK 112 : 45000
Khi đáo hạn các chứng khoán:
– NV1:
a. Nợ TK 112/Có TK 1211: 45000
Nợ TK 3318/Có TK 531 :500
– NV6:
a. Nợ TK 112/Có TK 1211: 50000
Nợ TK 112/Có TK 531 : 250
– NV8:
a. Nợ TK 112/Có TK 1211 : 45000
Nợ TK 112/Có TK 531 : 45000*12% = 5400

Bài 2 : Tại ĐV Hành chính sự nghiệp M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).
Số dư đầu tháng 2N:
– ¬TK 111 : 300.000
– TK 112 : 240.000
– TK 008 : 900.000
– Các tài khoản khác có số dư hợp lý
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
– Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000
– Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động thường xuyên: 60.000
– Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho dự án A: 27.000
– Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương:120.000
– Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong ĐV: 120.000
– Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500
– Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.
– Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.
– Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt số tiền 50.000
– Ngày 20/2 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước là 40.000.
– Ngày 22/2 PC 0025 Nộp cho Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt
– Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB: 200.000
– Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 200.000
– Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt cho HĐTX theo lệnh chi tiền: 200.000
– Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên.
– Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký chung.

Giải bài số 2

Định khoản:
– Ngày 4/2:
Nợ TK 111
CóTK46121(nguồn KP thường xuyên) :100
– Ngày 6/2:
Nợ TK66121(chi TX năm nay)/CóTK111: 60
– Ngày 7/2:
Nợ TK6622/CóTK112 : 27
– Ngày 9/2:
Nợ TK111/Có TK112 :120
– Ngày 10/2:
Nợ TK 334/Có TK111 : 120
– Ngày 15/2:
Nợ TK112/CóTK5118 : 75,5
– Ngày 16/2:
NợTK111/CóTK342(thanh toán nội bộ): 53
– Ngày 18/2:
NợTK111/CóTK5111: 25,36
– Ngày 19/2:
Nợ TK336(tạm ứng KP)/CóTK111 : 50
– Ngày 20/2:
Nợ TK5111/CóTK3332 : 40
– Ngày 22/2:
Nợ TK3332/CóTK111 : 40
– Ngày 23/2:
NợTK112/CóTK4612 : 200
– Ngày 29/2:
Nợ TK111/CóTK112 : 200
– Ngày 30/2:
NợTK6612/CóTK111 : 200

Bài 3
Tại một đơn vị Hành chính sự nghiệp có tình hình tăng giảm TSCĐ trong kỳ như sau:
Số dư đầu tháng 12/N của một số tài khoản (đvt: 1.000đ)
– TK 211: 24.792.000
– TK 466: 20.300.000
– TK 214: 4.492.000
– Các tài khoản khác có số dư hợp lý
Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh.
Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên 1 TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động thường xuyên trị giá 25.000, chi phí vận chuyển bằng tiền mặt 700 tính vào chi phí hoạt động thường xuyên
Đơn vị mua 1 TSCĐ hữu hình qua lắp đặt, giá mua TSCĐ được lắp đặt chưa có thuế 300.000, thuế GTGT đầu vào 5% đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, tài sản này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án.
ngày 20/12 đơn vị tiến hành thanh lý 1 TSCĐ sử dụng trong lĩnh vực HCSN, nguyên giá 37.680, giá trị hao mòn luỹ kế 37.400, thu thanh lý bằng tiền mặt 450, chi thanh lý bằng tiền mặt 250, phần chênh lệch thu lớn hơn chi được phép bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển sự nghiệp.
Tính hao mòn tài sản cố định trong năm là 210.000
Yêu cầu:
Định khoản phản ánh lên sơ đồ tài khoản.

Giải bài số 3

a. Nợ TK 211/Có TK 4612 :25000
Nợ TK 211/Có TK 111 : 700
Nợ TK 6612 – chi thường xuyên : 25700
Có TK 466 – nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
a. Nợ TK 211/Có TK 112: 300000*1,05 = 315000
Nợ TK 662/Có TK 466: 315000
a. Nợ TK 466:37680 – 37400 = 280
Nợ TK 214 : 37400
Có TK 211 : 37680
Nợ TK 111/Có TK 5118 : 450
Nợ TK 5118/Có TK 111 : 250
Nợ TK 5118/Có TK 4314 : 200
Nợ TK 466/Có TK 214 : 210000

 

Bài 4:
Có số liệu về SP, HH tháng 6/N tại một đơn vị SNCT X như sau (đvt: 1.000đ).
Số dư đầu tháng của các tài khoản
– TK 1551 A: 120.000 (số lượng 300 cái x 400/cái)
– TK 1552 C: 35.000 (số lượng 350 cái x 100/cái)
– Các tài khoản có só dư hợp lý
Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh:
Ngày 5/6 bộ phận sản xuất bàn giao 1.000 sản phẩm A trị giá 450.000
Ngày 8/6 nhập kho hàng hoá C mua bằng tiền mặt
– Số lượng: 300, thành tiền 39.600, trong đó thuế GTGT 10%.
Ngày 10/6 xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán cho công ty Y
– Sản phẩm A: 350 cái giá bán đơn vị cả thuế GTGT 10% là 550
– Hàng hoá C: 450 cái, tổng giá bán 74.250, trong đó thuế 6.750
Ngày 15/6 sản xuất nhập kho sản phẩm A đợt 2: 1.200 đơn vị, giá thành đơn vị sản phẩm 420
Ngày 18/6 xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán cho công ty Z.
– Hàng hoá C: 180 cái, giá bán đơn vị chưa có thuế GTGT 10% là 170.
– Sản phẩm A: 1.400 cái, tổng giá bán có thuế GTGT 10% cho 1.400 sản phẩm A là: 770.000
Ngày 20/6 rút tiền giửi kho bạc mua hàng hoá C về nhập kho với số lượng 250, tổng giá thanh toán 30.250, trong đó thuế GTGT 10%
Yêu cầu:
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Phản ánh vào sơ đồ tài khoản
Biểt rằng đơn vị thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá thực tế hàng xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Giải bài số 4

– Ngày 5/6:
Nợ TK 1551A: 450000
Có TK 631 : 450000
– Ngày 8/6:
Nợ TK 1552C: 39600/(1+10%) = 36000
Có TK 111 : 36000
– Ngày 10/6
a. Nợ TK 3111Z : 770000+30600+73060
Có TK 531A : 700000
Có TK 531C: 170*180 = 30600
Có TK 33311 : (700000+30600)10% = 73060
Nợ TK 531: 142500 + 47000
Có TK 1551A= 300*400+50*450= 142500 (tồn 950SPA; đơn giá 450)
Có TK 1552C = 350*100+100*120= 47000 (tồn 200hàng C; đơn giá 120)
– Ngày 15/6:
Nợ TK 1551A : 1200* 420 = 504000
Có TK 631: 504000
– Ngày 18/6:
a. Nợ TK 3111 : 803660
Có TK 531C : 180 * 170 = 30600
Có TK 531A : 700000
Có TK 33311 : (30600+700000)10% = 73060
Nợ TK 531: 616500+ 21600 = 638100
Có TK 1551A = 950*450+(1400-950)* 21600420 = 616500
Có TK 1552C = 180*120 = 21600
6. Ngày 20/6:
Nợ TK 1552C : 27500
Nợ TK 31131 : 27500*10% = 2750
Có TK 112 : 30250

 

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823