BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Một vài điểm thay đổi về nghiệp vụ kế toán theo thông tư 200 mới nhất

Một vài điểm thay đổi về nghiệp vụ kế toán theo thông tư 200 mới nhất

Một vài điểm thay đổi về nghiệp vụ kế toán theo thông tư 200 mới nhất

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009) và Thông tư 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn Báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế phần XIII-Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con”); có hiệu lực từ ngày 05/02/2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015

Theo đó thông tư 200 có thêm một số tài khoản như sau

Thêm tài khoản

 • Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá
 • Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Thay đổi một số tài khoản

 • Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh (trước đây gọi là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)
 • Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trước đây là Đầu tư ngắn hạn khác)
 • Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (trước đây là Góp vốn liên doanh)
 • Tài khoản 228 – Đầu tư khác (trước đây là Đầu tư dài hạn khác)
 • Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)
 • Tài khoản 242 – Chi phí trả trước (trước đây là Chi phí trả trước dài hạn)
 • Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (trước đây là Ký quỹ, ký cược dài hạn)
 • Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính (trước đây là Vay dài hạn)
 • Tài khoản 343 – Nhận kỹ quỹ, kỹ cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn)
 • Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (trước đây là Nguồn vốn kinh doanh)
 • Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trước là Lợi nhuận chưa phân phối)
 • Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 trước đây)

Sửa đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán, cụ thể

 • Mã số 120 = Mã số 121 + 122 +123 (trước đây là 121 + 129)
 • Mã số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139 (trước đây không có 136, 137)
 • Mã số 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155 (trước đây không có 153, 154 nhưng có 158)
 • Mã số 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260 (trước đây không có 230)

Trên đây là một số thay đổi về khoản, nghiệp vụ kế toán theo thông tư 200 nhưng không phải tất cả. Ketoantd.com gửi tới các bạn kế toán công nợ, kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp… nắm rõ và cập nhật kịp thời tránh mắc những sai sót không đáng có

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823