BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định bổ nhiệm thành lập kế toán trưởng công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm thành lập kế toán trưởng công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm thành lập kế toán trưởng công ty cổ phần

Khi doanh nghiệp có nhu cầu cần phải bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng cho công ty của mình thì ngoài điều kiện về mặt pháp lý của kế toán trưởng thì cần phải có quyết định bổ nhiệm của chính đơn vị nơi bổ nhiệm. Trung tâm kế toán hà nội xin được chia một mẫu quyết định thành lập hay bổ nhiệm một kế toán trưởng trong các công ty cổ phần, xây dựng, thương mại, dịch vụ…

CÔNG TY ……………………………

…………………….

Số: 02/QĐ/gđ/……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

Hà Nội, ngày …… tháng  ……  năm 200……

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY …………….

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

            –    Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………………

 • Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay bổ nhiệm

– Sinh ngày:
– Hộ khẩu thường trú:
–  Chỗ ở hiện tại:  
– CMTND  số:        

 Giữ chức vụ:   Kế toán trưởng

CÔNG TY ………………………………………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

 1. Kế toán trưởng có các quyền sau:
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
 1. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

– Như Điều 1                                                                         

– Lưu VP

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823