BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hợp tác xã

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hợp tác xã

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hợp tác xã

CÔNG TY ……………………………

…………………….

Số: 02/QĐ/gđ/……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

 

Hà Nội, ngày …… tháng  ……  năm 200……

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỢP TÁC XÃ

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

 •  Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của hợp tác xã…………….
 • Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay bổ nhiệm

– Sinh ngày:
– Hộ khẩu thường trú:
–  Chỗ ở hiện tại:  
– CMTND  số:        

 Giữ chức vụ:   Kế toán trưởng

Hợp tác xã ………………………………………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

 1. Kế toán trưởng có các quyền sau:
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của đơn vị
 1. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của đơn vị
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của đơn vị để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của đơn vị, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

 

Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                     Chủ nhiệm đơn vị

Nơi nhận:

– Như Điều 1                                                                         

– Lưu VP

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823