BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán tổng hợp và cách bàn giao

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán tổng hợp và cách bàn giao

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán tổng hợp và cách bàn giao

Quyết định bổ nhiệm kế toán là mẫu quyết định nằm trong danh sách các biểu mẫu bổ nhiệm dân sự của doanh nghiệp, mẫu quyết định này sẽ do giám đốc thực hiện dưới sự đồng ý lãnh đạo của cơ quan, đây là một quyết định quan trọng nên trong quá trình bổ nhiệm ban hành người lãnh đạo khi ban hành cần phải tuân thủ theo đúng quy định chung.

Mẫu bổ nhiệm kế toán tổng hợp tham khảo

CÔNG TY TNHH TM DV CYC                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Số: 01-2014/QĐ                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                     ——————-

                                                                              TP.HCM, ngày 09  tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán, kế toán tổng hợp)

                                                                                       ———————————

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CYC

– Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
-Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  thành  phố  
hà nội số 0312803771 cấp ngày 03 tháng 06 năm 2014
– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.
– Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH             

Điều I: Nay bổ nhiệm bà :  Hoàng Minh Tuệ

Sinh ngày: 22 tháng 06 năm 1987                   CMND số : 212684826

Cấp ngày : 10/02/2014                                    Nơi cấp : Công an Hà Nội

Địa chỉ cư trú : Xã xx, Huyện chương mỹ, hà nội

Nghề nghiệp: Kế toán.

Giữ chức vụ: Kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều II: Trách nhiệm và quyền hạn

– Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ

chức năng của người phụ trách kế toán .

– Giao dịch  Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán.
Điều III: Các phòng ban Công ty và bà Hoàng Minh Tuệ căn cứ quyết định thi hành

    GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Những điều kế toán tổng hợp cần biết khi bàn giao công việc và mẫu văn bản bàn giao công việc kế toán tổng hợp (nếu đây là sự thay thế nhân sự)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—o0o—

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-PGD&ĐT, ngày …./…../…… của …………………………………..

Hôm nay, vào lúc ………. h, ngày …….. tháng ……… năm …….; tại ……………………………….     

Chúng tôi gồm có:

 1. Bên bàn giao:

– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..

 1. Bên nhận bàn giao:

– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..

 1. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:

– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: ……………………………………

– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán cũ

– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán mới

* Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:

 1. Bàn giao chứng từ năm …….. trở về trước.
 2. Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của trường.
 3. Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
 4. Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao
 5. Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm ……….. phần mềm kế toán MISA.
 6. Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan
 7. Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.
 8. ….(nếu có phát sinh nội dung khác )

* Nội dung bàn giao chi tiết như sau:

 1. Chứng từ, sổ sách năm …………trở về trước:

– Nếu hệ thống sổ sách chứng từ các năm trước không liên quan nhiều đến nhiệm vụ ngân sách năm ………. thì có thể bàn giao gói gọn và có dán niêm phong và ký tên cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản. (cần ghi rõ hồ sơ từng năm)

 1. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính năm ……….

2.1 Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm ……….

– Hồ sơ liên quan đến việc quản lý TSCĐ, nguyên vật liệu (nvl), tăng giảm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ccdc (Bao gồm sổ TSCĐ, CCDC năm …….., biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC năm ……. quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC năm ……. (nếu có phát sinh))

– Bộ dự toán và công khai dự toán năm ……… (Bao gồm dự toán thu, chi NSNN và hoạt động tài chính khác năm ………, qua chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết chi ngân sách năm …….)

– Báo cáo thu, chi NSNN, quỹ tiền mặt… bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng ……../……..đến tháng ……./……… (Bắt buộc Có xác nhận của KBNN).

2.2 Tình hình kinh phí năm ……

– Số kết dư năm ……… chuyển qua (Có bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).

– Số kinh phí kinh phí ……….. còn lại tại KBNN (Bao gồm cả tiền NSNN, học phí các quỹ khác)

– Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị (từng loại quỹ, Có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).

– Tình hình thu, nộp tiền biên lai học phí (Xác định rõ số biên lai được nhận, đến thời điểm bàn giao đã thu tới đâu, nộp KBNN như thế nào).

2.3 Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm 2014 và phần mềm kế toán MISA.

Sổ sách kế toán từng năm (toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ ra, còn phải đối chiếu số liệu trên sổ sách có khớp đúng trên bảng cân đối tài khoản hay không).

– Năm …… ( gồm các loại sổ: ………………………………………………………………………………………

– Năm …………………………………………………………………………………………………………………………

– Năm ………………………………………………………………………………………………………………………….     

2.4 Phần mềm kế toán

Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy …………, tình trạng: ………….

2.5 Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm).

– Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến thời điểm hiện tại có phát sinh việc mua sắm hay không, đã ghi vào sổ sách chưa. Khi bàn giao TSCĐ có lập biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng hay không.

3.Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

3.1 Các khoản phải thu: ( trường còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 Các khoản phải trả: (trường còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả)

– …………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Các nội dung khác:

– ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Trách nhiệm các bên:

– Phần thực hiện thu, chi từ ngày ……/…../……. trở về trước thuộc trách nhiệm của ……………………

– Phần thực hiện thu, chi kể từ ngày …../…../….. trở về sau thuộc trách nhiệm của ……………………..

Công tác bàn giao kết thúc lúc ….. h cùng ngày; Biên bản bàn giao này có … trang, từ trang 1 đến trang …., biên bản được lập thành ….. bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.

Bên bàn giao

Ký và xác nhận

Bên nhận bàn giao

Ký và xác nhận

Các nội dung về nghiệp vụ cần lưu ý khi làm biểu mẫu, biên bản bàn giao công việc:

 • Hạch toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
 • Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh
 • Kế toán tổng hợp nvl ccdc
 • Tổ chức nghiệp vụ kế toán tổng hợp
 • Kế toán hành chính tổng hợp
 • Chứng từ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

Ketoantd.com hi vọng thông tin trên sẽ giúp ích được nhiều bạn đang cần tham khảo 2 mẫu này.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823