BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán kế trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán kế trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trường học, kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp… đều phải có sự đồng ý của ban lãnh đạo. Hôm nay Ketoantd xin được giới thiệu với các bạn mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán kế trưởng trường học, doanh nghiệp…

Bản word

CÔNG TY …………….

Số: ___ – QĐ/CTY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………………………………………………..;

-Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……………………………………………………………………………………..;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà   ……………………………………………………………………………………………………..

CMND số ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp: ………………………………Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú …………………………………………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng …………. công ty, phụ trách chuyên môn…………………………

Điều 2:  Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch

NGUYỄN VĂN A

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823