BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp mới nhất

Tình hình kinh tế đất nước ngày càng phát triển kéo theo quy mô của doanh nghiệp liên tục được mở rộng cả về số lượng nhân sự đến các bộ phận trong doanh nghiệp được cơ cấu một cách chuyên nghiệp hơn. Bộ phận kế toán trong nhiều doanh nghiệp ngày nay cũng đã được phân chia nhiệm vụ chi tiết hơn, mỗi kế toán viên sẽ đảm nhận một vị trí nào đó như, kế toán máy, kế toán thuế, kế toán nhân sự, kế toán bán hàng, công nợ…

Theo một thống kế cho thấy trong 3 năm 2013, 2014, 2015 là những năm kế toán trưởng được bổ nhiệm nhiều nhất tại các doanh nghiệp. Có thể thấy việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng cho phòng kế toán là vô cùng cần thiết. Chính kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán này sẽ quản lý, điều hành bộ máy kế toán hoạt động một cách hiệu quả nhất. Công tác chuẩn bị các thủ tục bổ nhiệm vị trí này cần những gì, ketoantd.com xin được gửi tới độc giả mẫu đơn quyết định bổ nhiệm chực vụ kế toán trưởng doanh nghiệp mẫu mới nhất

 

CÔNG TY TNHH …

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

 

 

                                   Hà Nội, ngày    tháng    năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

–          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …………………….

–          Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…………………..

–          Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

–          Xét năng lực và phẩm chất cán bộ

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

         Họ và tên: …………………….                                                  Giới tính: …….

         Sinh ngày:…./…./……………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

         CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:        …………………………………………………………………..…

Chỗ ở hiện tại:                 ……………………………………………………………………

Giữ chức vụ:     Kế tóa trưởng Công ty TNHH…….. ……………………………………………….

  Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

–        Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

–        Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

–        Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

–        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

–        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

–        Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

–        Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Lưu ý : Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng này có thể áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp tư nhân (dntn), các cty tnhh, kế toán trưởng công đoàn, kế toán trưởng chi nhánh, cty tnhh một thành viên (cty tnhh mtv), cty cổ phần đều có thể dùng được. Quyết định bổ nhiệm lại cũng có thể sử dụng văn bản này.

Đối với các đơn vị sử dụng nguồn vốn nhà nước (đơn vị hành chính sự nghiệp) như

  • Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tài chính kế toán
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hợp tác xã
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sở

Thì quyết định này sẽ được quy định cụ thể và khắt khe hơn, chúng tôi sẽ trình bày thông tin này trong bài viết tiếp theo. Ở bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến các văn bản, công văn về việc bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp tư nhân không sử dụng nguồn vồn nhà nước.

Để download mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng này các bạn có thể liên hệ với ketoantd.com để nhận, hoặc bạn có thể down trên mạng về với từ khóa “xin mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng” hay “tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng”

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823