BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu giấy cam kết không đăng kí kế toán trưởng

Mẫu giấy cam kết không đăng kí kế toán trưởng

Mẫu giấy cam kết không đăng kí kế toán trưởng

Đối với các công ty không có kế toán trưởng chỉ có người phụ trách kế toán thì phải làm mẫu cam kết không đăng kí kế toán trưởng nộp cho cơ quan thuế, ngân hàng nơi doanh nghiệp thực hiện giao dịch. Công văn này sau đó phải được gửi tới các địa chỉ này để cơ quan thuế và ngần hàng biết được tình hình của doanh nghiệp

Ketoantd.com xin được gửi tới bạn đọc mẫu giấy cam kết không đăng kí kế toán trưởng tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedon – Happiness

*********

GIẤY CAM KẾT

COMMITMENT LETTER

v/v không đăng ký chữ ký Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trong giao dịch tài khoản tiền gửi

Re: Not registering signature of Chief Accountant/ Account Officer in current account’s transactions

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đông Á – SGD/CN/PGD:       

Kindly to: DongA Commercial Joint Stock Bank (DongA Bank) – Operation Center/Branch/Transaction Office

Tên tổ chức (đầy đủ):………………………………………………………………………………………………………

Full name of Organization

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………………………………….

Residential Address

Điện thoại liên lạc: ……………….- Fax: ………………. – E-mail: …………………

Phone Number:          Fax:     E-mail

Giấy phép/Quyết định thành lập số: …………..do …………… cấp ngày……………

Business Registration Certificate/ Corporation Decision No. issued by         on

Hoặc Mã số thuế: …………… do ………………….…cấp ngày ……………..……

Or Tax Identification Number issued by         on

Mã số khách hàng: ………………………… Hoặc Số Tài khoản:…………………………….

Customer code           Or account number

Tại Ngân hàng TMCP Đông Á – SGD/CNnhánh/PGD:………………………………

Opened at DongA Bank – Operation Center/Branch/ Transaction Office

Chủ tài khoản:…………………………………………. – Chức vụ:……………………

Account Holder:          – Job Title:

(sau đây gọi tắt là Tổ chức)

(hereinafter referred to as Organization)

 

Chúng tôi đề nghị không đăng ký chữ ký Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán đối với các Tài khoản đã được mở với Mã số Khách hàng nêu trên mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – SGD/CN/PGD:…………………………………….

We kindly suggest not registering signature of Chief Accountant or Account Officer for our Accounts being opened with Customer Code mentioned above at DongA Bank – Operation Center/Branch/Transaction Office

Chúng tôi đồng ý và cam kết:

We agree and undertake:

  1. Mọi chứng từ giao dịch của Tổ chức chúng tôi với Ngân hàng sẽ không có chữ ký Kế toán trưởng và/hoặc người phụ trách kế toán.

All of documents relating to transactions conducted by our Organization with DongA Bank shall not be undersigned by Chief Accountant and/or Account Officer.

 

  1. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không đăng ký chữ ký của Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trên chứng từ giao dịch với Ngân hàng và chịu mọi rủi ro phát sinh do việc không đăng ký này gây ra.

Taking full legal responsibility and incurring the potential risk for the matters arising due to not registering signature of Chief Accountant or Accountant in account’s transactions with DongA Bank.

Trân trọng.

Sincerely,

………, ngày …… tháng ………năm………

Date

CHỦ TÀI KHOẢN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ACCOUNT HOLDER/LEGAL REPRESENTATIVE

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(signature, full name and seal)

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823