BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu đăng kí, thay đổi chữ ký của kế toán trưởng

Mẫu đăng kí, thay đổi chữ ký của kế toán trưởng

Mẫu đăng kí, thay đổi chữ ký của kế toán trưởng

Mỗi khi doanh nghiệp thay đổi nhân sự vị trí kế toán trưởng thì việc cần làm đó là chuẩn bị hồ sơ, mẫu đăng kí lại chữ ký của kế toán trưởng, mẫu thay đổi kế toán trưởng, mẫu này phải được gửi tới ngân hàng nơi doanh nghiệp có giao dịch, và nới cơ quan thuế quản lý công ty mình là chi cục thuế hay cục thuế. Ketoantd.com xin được gửi tới độc giả một số thông tin liên quan đến vấn đề này

Hồ sơ, Thủ tục đăng kí kế toán trưởng với cơ quan thuế, ngân hàng

Phụ lục II-1

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

  1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[1]:
Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên doanh nghiệp
– Địa chỉ trụ sở chính
– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp
  1. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[2]:
Nội dung thông báo thay đổi Đánh dấu
– Ngành, nghề kinh doanh
– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế

  Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

  1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………..

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………Fax: ………………….. …

Email: …………………………………………………………………….

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động: ………………………………………………………………………..
6 Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….
7 Đăng ký xuất khẩu: ……………………………………………………….
8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ……………………………………………………….

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
10 Ngành, nghề kinh doanh chính5: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)5

 

[1], 2 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm.

 

5 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.

5 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Bản word mẫu đăng kí kế toán trưởng với cơ quan thuế, ngân hàng sẽ được gửi qua email cho bạn nào có nhu cầu. Đây là mẫu bắt buộc phải làm khi có sự thay đổi nhân sự kế toán, hay bổ nhiệm mới

Mẫu đăng kí chữ ký kế toán trưởng

Phụ lục số 03b.ĐGH: BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Mẫu này có thể dùng để đăng kí lại chữ kỹ kế toán trưởng với ngân hàng, cơ quan thuế

Phụ lục số 03b.ĐGH

BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

(Đính kèm Giấy đề nghị mở tài khoản ngày …. của Ngân hàng ……….)

Số hiệu tài khoản:

Tài khoản số:……………………………………………………………………………………………………………

Tên tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………

Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ giao dịch:………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại giao dịch:…………………………………………………………………………………………………..

Tên Chủ tài khoản:……………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân (Chứng minh thư ngoại giao, Hộ chiếu):……………………………………….

Cấp ngày…………………………………… Nơi cấp………………………………………………………………..

Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản số: ……………………… Ngày………………………………………….

Nơi mở tài khoản:………………………………………………………………………………………………………

– Mẫu dấu và Chữ ký tại Bảng mẫu chữ ký ở mặt sau tờ giấy này bắt buộc phải có trên các giấy tờ giao dịch với NHNN có liên quan đến các tài khoản đã ghi trên đây.

– Séc, các lệnh rút tiền mặt hay ghi nợ các tài khoản nói trên chỉ có giá trị khi có đầy đủ hai chữ ký: Một chữ ký thứ nhất và Một chữ ký thứ hai.

– Người ký ở mẫu chữ ký thứ hai không được ký ở mẫu chữ ký thứ nhất.

– Nộp cho Ngân hàng Nhà nước 04 Bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của …. (tên Tổ chức mở tài khoản)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC MỞ TÀI KHOẢN
XÁC NHẬN

– Đã nhận … bản đăng ký mẫu chữ ký, mẫu dấu của ……………

– Bản đăng ký mẫu chữ ký, mẫu dấu này được sử dụng kể từ ngày ……

– Khi có bất cứ sự thay đổi nào trong bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký, NH … phải có văn bản gửi NHNN kèm các giấy tờ liên quan theo đúng quy định của NHNN về việc thay đổi thông tin trong Hồ sơ mở tài khoản.

……, ngày … tháng … năm …
CHỦ TÀI KHOẢN
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đơn vị)

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NHNN/ GIÁM ĐỐC NHNN CHI NHÁNH …

 

BẢNG MẪU CHỮ KÝ VÀ MẪU DẤU CỦA TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN

* Đăng ký mới        * Bổ sung               (Đánh dấu Ö vào ô lựa chọn)

CHỮ KÝ THỨ NHẤT (của Chủ tài khoản và người được ủy quyền) CHỦ TÀI KHOẢN

– Họ tên: …………………….

– Chức vụ:……………………

CHỮ KÝ MẪU
     
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

– Họ tên: …………………….

– Chức vụ:……………………

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

– Họ tên: …………………….

– Chức vụ:……………………

CHỮ KÝ THỨ HAI (của Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán, thanh toán và người được ủy quyền) KẾ TOÁN TRƯỞNG

– Họ tên: …………………….

– Chức vụ:……………………

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

– Họ tên: …………………….

– Chức vụ:……………………

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

– Họ tên: …………………….

– Chức vụ:……………………

MẪU DẤU

MẪU DẤU THỨ NHẤT MẪU DẤU THỨ HAI MẪU DẤU THỨ BA

…, ngày … tháng … năm ….
CHỦ TÀI KHOẢN
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đơn vị)

Ghi chú:

– Đóng dấu giáp lai nếu bảng mẫu chữ ký và mẫu dấu nhiều hơn 1 trang.

– Mẫu 03b.ĐGH cũng áp dụng đối với trường hợp đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về nhân sự.

Lưu ý : Bạn nào cần file word các văn bẳn, biểu mẫu, thủ tục này có thể liên hệ đến ketoantd.com để nhận

Tag: Mẫu 08 đăng kí kế toán trưởng, hồ sơ đăng kí chữ ký kế toán trưởng, công văn thay đổi chữ ký kế toán trưởng

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823