BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Mẫu bìa sổ kế toán chi tiết một số phần hành phổ biến

Mẫu bìa sổ kế toán chi tiết một số phần hành phổ biến

Mẫu bìa sổ kế toán chi tiết một số phần hành phổ biến

Tiếp theo seri các bài viết hướng dẫn vềcách thức, phương pháp ghi sổ kế toán, chứng từ mà ketoantd.com đã gửi tới độc giả. Hôm này chúng tôi xin được gửi thêm tới quý độc giả một số mẫu bìa sổ kế toán chi tiết ở một số phần hành như

  • sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
  • sổ kế toán chi tiết doanh thu bán hàng
  • sổ kế toán chi tiết excel
  • sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu
  • sổ kế toán chi tiết phải thu khách hàng
  • sổ kế toán chi tiết tiền lương
  • sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng
  • sổ kế toán chi tiết mua hàng
  • sổ kế toán chi tiết vật tư
  • sổ kế toán chi tiết tiền đang chuyển

Mẫu bìa sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt la gi ?  Sổ này dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

Tên đơn vị: Ketoantd.com
Địa chỉ: ……………………………
Mẫu số S04b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
Tài khoản:…
Loại quỹ: …
Năm …
Đơn vị tính…
Ngày, tháng ghi sổ Ngày, tháng chứng từ Số hiệu chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số tồn Ghi chú
Thu Chi
Nợ
A B C D E F 1 2 3 G
        – Số tồn đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
 
 
 
 
         
– Cộng số phát sinh trong kỳ x     x x
– Số tồn cuối kỳ x x x   x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ:…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu sổ kế toán chi tiết doanh thu bán hàng

Đơn vị:……………………
   Địa chỉ:…………………..
Mẫu số S35-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 

 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):…………………….
Năm:……………………..
Quyển số:………………

 

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
Đối ứng
Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác
(521)
A B C D E 1 2 3 4 5
       
 
 
 
           
Cộng số phát sinh
– Doanh thu thuần
– Giá vốn hàng bán
– Lãi gộp
           
 

     – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
     – Ngày mở sổ: …

    Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
 
 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

– Cột A: Ghi ngày tháng kế toán ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của khối lượng hàng hoá (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán hoặc đã cung cấp.
– Cột 4: Ghi số thuế giá trị gia tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất  khẩu, thuế bảo vệ môi trường) phải nộp tính trên doanh số bán của số hàng hoá (sản phẩm, dịch vụ, BĐS đầu tư) đã bán hoặc đã cung cấp.
– Cột 5: Ghi số phải giảm trừ vào doanh thu (nếu có) như: Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán,…

– Sau khi cộng “Số phát sinh”, tính Chỉ tiêu “Doanh thu thuần” ghi vào cột 3. Cột 3 = Cột 3 trừ (-) Cột 4 và Cột 5. Chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”: Ghi số giá vốn của hàng hoá (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán.

Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) chỉ tiêu “Doanh thu thuần” trừ (-) chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán

Mẫu sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu

 

Đơn vị: Ketoantd.com
Địa chỉ: ………………
Mẫu số S06-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)
Năm…..
Tài khoản: ….. Tên kho:…….
Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) …….
Đơn vị tính: ……………..
Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứng Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A B C D 1 2 3=1×2 4 5=(1×4) 6 7=(1×6) 8
    Số dư đầu kỳ
 
 
                 
Cộng tháng x x              

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ:…
 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Đơn vị : Ketoantd.com
Địa chỉ : ………
Mẫu số S31-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu sổ và phương pháp ghi kế toán chi tiết phải thu khách hàng

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
(Dùng cho TK : 131 ,331)
Tài khoản:…………………..
Đối tượng : ………………..
Loại tiền : VNĐ

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng
Thời hạn được chiết khấu Số phát sinh Số dư
Số
hiệu
Ngày tháng Nợ Nợ
A B C D E 1 2 3 4 5
      – Số dư đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
……
……
           
– Cộng số phát sinh x x     x x
– Số dư cuối kỳ x x x x    

– Sổ này có ……. trang , đánh từ trang 01 đến trang…….
– Ngày mở sổ : ……….
Trong đó :
 
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán.
– Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột 1: Ghi thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hoá đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.
– Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.
– Cột 4, 5: Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán.

Mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết tiền lương

 

Đơn vị: Ketoantd.com
Địa chỉ: ……………………………
Mẫu số S19-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
(Dùng cho các TK 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334,
335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,…)

Tài khoản:…………………….
Đối tượng:…………………….
Loại tiền: VNĐ
Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày, tháng Nợ Nợ
A B C D E 1 2 3 4
      – Số dư đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
………….
         
– Cộng số phát sinh
– Số dư cuối kỳ
x
x
 
x
 
x
x x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …
 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng

Đơn vị : ………..

Địa chỉ : ……….

Mẫu số S06 – DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: …………………………..

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: …………………………

Ngày tháng

ghi sổ

Chứng từ Diễn giải TK

đối

ứng

Số tiền Ghi chú
Số

hiệu

Ngày,

tháng

Thu

(gửi vào)

Chi

(rút ra)

Còn lại
A B C D E 1 2 3 F
      – Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

         
– Cộng số phát sinh trong kỳ          
– Số dư cuối kỳ          

– Sổ này có ….trang,đánh từ trang 01 đến trang…….

– Ngày mở sổ: ……..

Ngày ……. tháng ……… năm ……..

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu sổ kế toán chi tiết mua hàng

Đơn vi: Ketoantd.com

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a3 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm: ….

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tài khoản ghi Nợ Phải trả người bán (ghi Có)
Số hiệu Ngày, tháng Hàng hóa Nguyên, vật liệu Tài khoản khác
Số hiệu Số tiền
A B C D 1 2 3 E 4
      Số trang trước chuyển sang          
           
Cộng chuyển sang trang sau          

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

– Ngày mở sổ: …….

Ngày ….tháng ….năm …..

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu sổ kế toán chi tiết vật tư, công cụ dụng cụ

Đơn vị: Ketoantd.com
Địa chỉ: ………………
Mẫu số S06-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)
Năm…..
Tài khoản: ….. Tên kho:…….
Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) …….
Đơn vị tính: ……………..
Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứng Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A B C D 1 2 3=1×2 4 5=(1×4) 6 7=(1×6) 8
    Số dư đầu kỳ
 
 
                 
Cộng tháng x x              

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ:…
 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu sổ kế toán chi tiết tiền đang chuyển

Ghi Có Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

Tháng …… năm ……

Số dư đầu tháng: …..

Số TT Chứng từ Diễn giải Ghi Có Tài khoản 113, ghi Nợ các tài khoản Cộng Có TK 113
Số hiệu Ngày, tháng 112 133 151 152 153 156 331 333 341
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Cộng
 
Cộng số phát sinh bên Nợ theo chứng từ gốc……….

Đã ghi Sổ Cái ngày … tháng … năm…..

Số dư cuối tháng: …………………..

 

 
Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là một số thông tin về phương pháp ghi sổ, cách vào sổ, phương pháp ghi sổ và biểu mẫu số kế toán chi tiết phổ biến. Quý độc giả nào cần download, tải bản này về hãy để lại email để trung tâm gửi cho bạn nhé

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823