BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ cơ bản trong mua bán hàng hóa

Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ cơ bản trong mua bán hàng hóa

Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ cơ bản trong mua bán hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, cửa hàng, siêu thị…

Đây là phần việc chính của một người kế toán bán hàng hay kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp đặc biệt là các công ty thương mại, dịch vụ. Có rất nhiều các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình bán lẻ, bán buôn, trả góp, mua bán hàng hóa cần kế toán xử lý.

Trước khi đi vào các nghiệp vụ kế toán liên quan đến mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ (dntm), cửa hàng, siêu thi…chúng ta cần làm rõ nhiệm vụ của người kế toán bán hàng là gì

Các nhiệm vụ quan trọng của người kế toán bán hàng

 • Tổ chức chặt chẽ, theo dõi phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời và giám sát chặt chẽ về tình hình thực hiện và sự biến động của từng loại hàng hóa trên cả hai mặt: hiện vật (sốlượng và kết cấu chủng loại) và giá trị ghi chép doanh thu bán hàng theo từng nhóm mặt hàng, theo từng đơn vị trực thuộc.
 • Tính giá mua thực tế của hàng hóa đã tiêu thụ nhằm xác định kết quả bán hàng.
 • Kiểm tra tình hình thu tiền bán hàng và quản lý tình hình bán hàng. Với hàng hóa bán chịu cần phải mở sổ sách ghi chép thep từng khách hàng, từng lô hàng, số tiền khách nợ thời hạn, tình hình tiền nợ.
 • Phải theo dõi, phản ánh chính xác và giám sát chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ kịp thời các khoản: chi phí bán hàng, thu nhập bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đúng chế độ, cung cấp kịp thời thông tin kinh tế cần thiết về tình hình bán hàng, phân tích kinh tế với các hoạt động tiêu thụ.
 • Phải kết hợp việc ghi chép giữa kế toán hàng hóa và thủ kho đảm bảo cho hàng hóa được phản ánh kịp thời, chính xác.
 • Công tác ghi chép ban đầu phải khoa học hợp lý nhằm phản ánh đúng tình hình biến động hàng hóa.
 • Hàng hóa khi nhập kho, xuất kho phải ghi giá trị thực tế, nếu hàng hóa xuất kho ghi giá trị hạch toán thì cuối kỳ phải tính ra giá thực tế.

Trình tự hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản thường gặp liên quan tới mua bán hàng hóa

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ chưa thu được ngay bằng tiền (kể các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:

Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng ngay khi ghi nhận doanh thu (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

 • Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

 • Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Kế toán hàng bán bị khách hàng trả lại

 • Nợ TK 5213 – Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế)
 • Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, chi tiết cho từng loại thuế)
 • Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Trường hợp hàng đã mua và đã trả lại hoặc hàng đã mua được giảm giá do kém, mất phẩm chất: Căn cứ vào chứng từ xuất hàng trả lại cho bên bán và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh giá trị hàng đã mua và đã trả lại người bán hoặc hàng đã mua được giảm giá, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

 • Nợ các TK 111, 112, 331 (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào của hàng mua trả lại hoặc được giảm giá)
 • Có các TK 152, 153, 156, 211,… (giá mua chưa có thuế GTGT).

Trường hợp hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán nhưng bị khách hàng trả lại:

– Nếu hàng hóa, thành phẩm vẫn có thể bán được hoặc có thể sửa chữa được, ghi:

 • Nợ TK 156 – Hàng hóa; hoặc
 • Nợ TK 155 – Thành phẩm
 • Có TK 157 – Hàng gửi đi bán.

– Nếu hàng hóa, thành phẩm bị hư hỏng không thể bán được và không thể sửa chữa được, ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 157 – Hàng gửi đi bán.

Quy trình hạch toán kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

Trường hợp số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán đã ghi ngay trên hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu, giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần) và không phản ánh riêng số chiết khấu, giảm giá

Trường hợp trên hóa đơn bán hàng chưa thể hiện số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán do khách hàng chưa đủ điều kiện để được hưởng hoặc chưa xác định được số phải chiết khấu, giảm giá thì doanh thu ghi nhận theo giá chưa trừ chiết khấu (doanh thu gộp). Sau thời điểm ghi nhận doanh thu, nếu khách hàng đủ điều kiện được hưởng chiết khấu, giảm giá thì kế toán phải ghi nhận riêng khoản chiết khấu giảm giá để định kỳ điều chỉnh giảm doanh thu gộp, ghi:

 • Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5212)(giá chưa có thuế)
 • Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế của hàng giảm giá, chiết khấu thương mại)
 • Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (tổng số tiền giảm giá).

Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng, ghi:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Số tiền chiết khấu thanh toán)
 • Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Nhận được tiền do khách hàng trả (kể cả tiền lãi của số nợ – nếu có), nhận tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, ghi:

 • Nợ các TK 111, 112,….
 • Có TK 131 – Phải thu của khách hàng
 • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (phần tiền lãi).

Trường hợp nhận ứng trước bằng ngoại tệ thì bên Có TK 131 ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận tiền ứng trước (tỷ giá mua của ngân hàng nơi thực hiện giao dịch)

Kế toán chi phí bán hàng

Tính tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) cho nhân viên phục vụ trực tiếp cho quá trình bán các sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Có các TK 334, 338,…

Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng, ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Có các TK 152, 153, 242.

Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng, ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

Chi phí điện, nước mua ngoài, chi phí thông tin (điện thoại, fax…), chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ có giá trị không lớn, được tính trực tiếp vào chi phí bán hàng, ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có các TK 111, 112, 141, 331,…

Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho bán hàng

– Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:

+ Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng, ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Có TK 335 – Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn).
 • Có TK 352 – Dự phòng phải trả (Nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ)

+ Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi:

 • Nợ các TK 335, 352
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,…

– Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn và liên quan đến việc bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong nhiều kỳ, định kỳ kế toán tính vào chi phí bán hàng từng phần chi phí sửa chữa lớn đã phát sinh, ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Có TK 242 – Chi phí trả trước.

Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (không bao gồm bảo hành công trình xây lắp):

– Trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng có kèm theo giấy bảo hành sửa chữa cho các hỏng hóc do lỗi sản xuất được phát hiện trong thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp phải xác định cho từng mức chi phí sửa chữa cho toàn bộ nghĩa vụ bảo hành. Khi xác định số dự phòng phải trả về chi phí sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hoá kế toán ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

– Cuối kỳ kế toán sau, doanh nghiệp phải tính, xác định số dự phòng phải trả về sửa chữa bảo hành sản phẩm, hàng hoá cần lập:

+ Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được trích thêm ghi nhận vào chi phí, ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6415)
 • Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

+ Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí:

 • Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả
 • Có TK 641 – Chi phí bán hàng (6415).

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo

– Đối với hàng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để khuyến mại, quảng cáo:

+ Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa, ghi:

 • Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
 • Có các TK 155, 156.

+ Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, ghi:

 • Nợ TK 156 – Hàng hoá (theo giá trị hợp lý)
 • Có TK 711 – Thu nhập khác.

Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán hàng, căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418)
 • Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).

Nếu phải kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ (giá trị kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế), ghi:

 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
 • Có các TK 152, 153, 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

 • Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có các TK 152, 153, 155, 156.

Số tiền phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu về các khoản đã chi hộ liên quan đến hàng uỷ thác xuất khẩu và phí uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, ghi:

 • Nợ các TK 111, 112,…
 • Có TK 641 – Chi phí bán hàng.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 641 – Chi phí bán hàng.

Trên đây là các phương pháp hạch toán ,định khoản một số nghiệp vụ kế toán thường phát sinh trong khâu mua bán hàng hóa mà ketoantd.com chia sẻ. Nếu bạn thấy việc học các nghiệp vụ này là khó khăn hãy thử tham khảo khóa học kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế của trung tâm kế toán hà nội. Phương pháp đào tạo dạy thực hành ngay trên nhiều bộ chứng từ thực tế của nhiều doanh nghiệp bằng kế toán trưởng ít nhất 12 năm kinh nghiệm

Link tham khảo chương trình và hotline hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về khóa học

http://ketoantd.com/trung-tam-mo-lop-day-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh/

Lưu ý : Phương pháp hạch toán trên áp dụng theo thông tư 200/btc

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823