BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Giáo trình nguyên lý kế toán học viện tài chính

Giáo trình nguyên lý kế toán học viện tài chính

Việc học nguyên lý kế toán  tại các khoa kế toán tại các trường đại học cao đẳng nói chung và trường học viện tài chính nói riêng thì việc sử dụng các giáo trình, ebook là không thể thiếu, qua bộ giáo trình sẽ giúp người học tìm hiểu được các chương, mục về nguyên lý như kế toán quản trị, kế toán thuế, kế toán tổng hợp… mà kế toán cần phải nắm được. Nhằm giúp người học tiếp có được cái nhìn tổng thể về các chương mục có trong giáo trình này, ketoantd xin được chia sẻ cùng bạn đọc các nội dung chính có trong giáo trình nguyên lý kế toán

Chương 1: Là Những quy định chung bao gồm định nghĩa về kế toán, đối tượng kế toán, chức năng nhiệm vụ của kế toán, yêu cầu nguyên tắc trong kế toán, đơn vị kế toán, kế toán quản trị và kế toán tài chính, kỳ kế toán, các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Chương 2: Chứng từ kế toán bao gồm khái niệm về chứng từ, nội dung và quy tắc lập chứng từ kế toán, kỳ chứng từ kế toán, các loại chứng từ, quản lý quy định sử dụng chứng từ

Chương 3: Tài khoản kế toán bao gồm định nghĩa, hệ thống tài khoản kế toán, phân loại tài khoản theo các mức độ, phương pháp đối ứng tài khoản, nguyên tắc khi định khoản..

Chương 4: Sổ kế toán bao gồm khái niệm sổ kế toán, quy trình ghi sổ kế toán, phương pháp sửa chữa sai sót trên sổ kế toán

Qua giáo trình nguyên lý kế toán trên các bạn sẽ biết được các vấn đề chính sau:

Hiểu bản chất công việc của nhân viên kế toán là gì :

  • Thu nhận: Ghi chép lại các hoạt động kinh tế vào các chứng từ kế toán.
  • Xử lý: Hệ thống hóa các thông tin từ chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán.
  • Cung cấp: Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán.

Nội dung chi tiết về bộ giáo trình nguyên lý kế toán của khoa kế toán trường học viện tài chính

                                                                         Trang
LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN 5
1.1. Sự hình thành và phát triển kế toán 6
1.1.1. Sự hình thành kế toán 6
1.1.2. Cách tiếp cận và định nghĩa kế toán 11
1.1.3. Quá trình phát triển kế toán hiện đại 20
1.1.4. Các loại kế toán 22
1.2. Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của khoa học kế toán 26
1.2.1. Các khái niệm cơ bản của khoa học kế hoạch 26
1.2.2. Các nguyên tắc kế toán cơ bản của khoa học kế toán 30
1.3. Đối tượng sử sử dụng thông tin kế toán 35
1.3.1. Nhà quản lý đơn vị 35
1.3.2. Chủ sở hữu 35
1.3.3. Chủ nợ 36
1.3.4. Chính phủ 37
1.3.5. Các đối tượng khác 38
1.4. Vai trò của kế toán trong hệ thống quản lý 39
1.5. Yêu cầu đối với thông tin kế toán 41
1.5.1. Tính tin cậy 41
1.5.2. Tính hữu ích 43
CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 47
2.1. Báo cáo tài chính và các lý thuyết kế toán về mục đích cung cấp thông tin kế toán 48
2.1.1. Báo cáo tài chính 48
2.1.2. Các trường phái lý thuyết kế toán về mục đích cung cấp thông tin 50
2.2. Các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính 55
2.2.1. Xác định các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính 55
2.2.2. Tài sản 57
2.2.3. Nợ phải trả 63
2.2.4. Vốn chủ sở hữu 67
2.2.5. Thu nhập 70
2.2.6. Chi phí 74
2.2.7. Kết quả hoạt động 78
2.2.8. Mối quan hệ các yếu tố trên báo cáo tài chính 79
2.3. Ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế – tài chính đến các yếu tố bảo cáo tài chính 80
CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN 83
3.1. Hệ thống các phương pháp kế toán 84
3.2. Phương pháp chứng từ kế toán 85
3.2.1. Nội dung và ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán 85
3.2.2. Các loại chứng từ kế toán 87
3.2.3. Những yếu tố của chứng từ kế toán 90
3.2.4. Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán 91
3.3. Phương pháp tính giá 93
3.3.1. Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tính giá 93
3.3.2. Các loại giá và nguyên tắc tính giá cơ bản trong phương pháp tính giá 95
3.3.3. Kỹ thuật tính giá và nguyên tắc tính giá cơ bản trong phương pháp tính giá 114
3.4. Phương pháp tài khoản kế toán 120
3.4.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán 120
3.4.2. Tài khoản kế toán và kết cấu chung của tài khoản kế toán 122
3.4.3. Cách ghi chép, phản ảnh nghiệp vụ kinh tế – tài chính phái sinh vào tài khoản kế toán 134
3.4.4. Kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi chép trên các tài khoản kế toán 150
3.5. Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán 156
3.5.1. Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán 156
3.5.2. Nguyên tắc chung xây dựng các báo cáo kế toán 158
3.5.3. Yêu cầu và công việc chuẩn bị khi lập các báo cáo kế toán 159
3.5.4. Bảng cân đối kế toán 160
3.5.5. Báo cáo kết quả hoạt động 166
3.6. Vận dụng các phương pháp kế toán để hạch toán kế toán các quá trình kinh doanh thương mại 172
3.6.1. Hạch toán kế toán quá  trình mua hàng hóa 172
3.6.2. Vận dụng các phương pháp kế toán để kế toán quá trình bán hàng 176
CHƯƠNG 4: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN 185
4.1. Sổ kế toán 186
4.1.1. Khái niệm sổ kế toán 186
4.1.2. Các loại sổ kế toán 187
4.1.3. Quy trình mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và chữa sổ kế toán 200
4.2. Hình thức kế toán 214
4.2.1. Khái niệm hình thức kế toán 214
4.2.2. Các hình thức kế toán 215
CHƯƠNG 5: SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN 245
5.1. Sự cần thiết và cơ sở thiết lập hệ thống pháp lý kế toán 246
5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống pháp lý kế toán quốc gia 249
5.3. Các thành tổ của hệ thống pháp lý kế toán quốc gia 252
5.3.1. Luật kế toán 253
5.3.2. Những nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung và Chuẩn mực kế toán 254
5.3.3. Chế độ kế toán 258
5.4. Hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam 258
5.4.1. Luật kế toán Việt Nam 258
5.4.2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam 260
5.4.3. Chế độ kế toán Việt Nam 262
CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 267
6.1. Nội dung công việc kế toán ở các đơn vị 268
6.2. Ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán 269
6.2.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán 269
6.2.2. Yêu cầu của tổ chức công tác kế toán 271
6.2.3. Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán 272
6.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 275
6.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức công tác hạch toán ban đầu 275
6.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 276
6.3.3. Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán 277
6.3.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 278
6.3.5. Tổ chức bộ máy kế toán 278
6.3.6. Tổ chức thực hiện kiểm tra kế toán nội bộ 286
6.3.7. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán 286
6.3.8. Tổ chức phân tích và tư vấn  cho việc ra quyết định kinh tế 288
PHỤ LỤC 291
Mục lục 01 291
Mục lục 02 329
Mục lục 03 330
Mục lục 04 342
Mục lục 05 368
Mục lục 06 371
Mục lục 07 373
Mục lục 08 383
Mục lục 09 385
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 405
MỤC LỤC 409

 

Chúng tôi khuyên là mỗi khi kết thúc một chương, mục nào đó bạn nên làm các bài tập về chương mục đó để kiểm tra xem kiến thức của mình đang ở khoảng nào để có kế hoạch học tập phù hợp và hiệu quả nhất. Việc tự giải các bài tập nguyên lý này là rất cần thiết cho mỗi người học, bởi nếu bạn không làm việc này thì bạn không thể áp dụng những thứ mình học được vào công việc thực tiễn. Đây là cách học nguyên lý kế toán tại học viện tài chính được nhiều sinh viên áp dụng.

Một lựa chọn khác để học nguyên lý kế toán tốt là theo học ở các trung tâm kế toán thực tế, có thể kể đến là trung tâm kế toán hà nội với giảng viên 100% là kế toán trưởng hứa hẹn sẽ mang lại cho người học một khóa học chất lượng, tin vui là họ đang có nhiều ưu đãi cho sinh viên học viện tài chính. Liên hệ trực tiếp với trung tâm qua hotline.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823