BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Đề thi trắc nghiệm môn kế toán xây dựng cơ bản có đáp án

Đề thi trắc nghiệm môn kế toán xây dựng cơ bản có đáp án

Đề thi trắc nghiệm môn kế toán xây dựng cơ bản có đáp án

Ketoantd.com xin được gửi tới độc giả một số đề thi môn kế toán xây dựng cơ bản có đáp án làm tài liệu tham khảo. Để việc làm bài thi đạt kết quả cao nhất chúng tôi khuyến cáo độc giả hãy cố gắng sử dụng toàn bộ kiến thức của mình để làm bài, bạn chỉ nên xem đáp án khi đã hoàn thành bài thi hay không thể hoàn thành được bài thi

Câu 1. Phí ủy thác nhập khẩu phải trả cho bên nhận ủy thác được ghi vào:
a.Chi phí bán hàng
b.Chi phí quản lí doanh nghiệp
c.Chi phí khác
d.Giá trị hàng hóa nhập khẩu
Câu 2. Nếu hợp đồng quy định các chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu do bên nhận ủy thác chịu thì chi phí này bên nhận ủy thác sẽ ghi:
a.Tăng giá vốn hàng bán
b.Giảm doanh thu hoa hồng ủy thác
c.Tăng chi phí bán hàng
d.Tăng chi phí khác
Câu 3. Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất trong doanh nghiệp xấy lắp đươc hạch toán vào:
a.Chi phí nhận công trực tiếp
b.Chi phí sản xuất chung
c.Chi phí quản lí doanh nghiệp
d.Chi phí sử dụng máy thi công
Câu 5. Khi nhận bản giao khối lượng xây lắp của nhà thầu phụ và được chủ thầu đầu tư nghiệm thu, kế toán hạch toán giá trị khối lượng xây lắp theo hóa đơn của nhà thầu phụ vào:
a.Chi phí sản xuất chung của công trình
b.Chi phí quản lí doanh nghiệp phân bổ cho công trình
c.Giá vốn hàng bán của công trình đã bàn giao
d.Các câu trên đều sai
Câu 6. Khi thanh toán bổ sung cho các đối tượng nhận khoán nội bộ (trong trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng), kế toán ghi:
a.Nợ TK Tạm ứng chi phí giao khoán xây lắp nội bộ (1413)
b.Có TK Tạm ứng chi phí giao khoán xây lắp nội bộ (1413)
c.Có TK Phải thu khách hàng (131)
d.Nợ TK Phải thu khách hàng (131)
Câu 7. Khi thanh toán bổ sung cho các đối tượng nhận khoán nội bộ (trong trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng), kế toán ghi:
a.Nợ TK phải thu giá trị xây lắp giao khoán nội bộ (1362)
b.Có TK phải thu giá trị xây lắp giao khoán nội bộ (1362)
c.Có TK Phải thu khách hàng (131)
d.Nợ TK Phải thu khách hàng (131)
Câu 8. Nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho máy thi công (trong trường hợp không có đội máy thi công riêng) sẽ được hạch toán vào:
a.Chi phí máy thi công
b.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
c.Chi phí sản xuất chung
d.Các câu trên đều sai
Câu 9. Nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho máy thi công (trong trường hợp có đội máy thi công riêng) sẽ được hạch toán vào:
a.Chi phí máy thi công
b.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
c.Chi phí sản xuất chung
d.Các câu trên đều sai
Câu 11. Trong trường hợp đơn vị xây lắp tự tiến hành bảo hành công trình, toàn bộ giá trị vật liệu dùng trực tiếp cho việc khắc phục các thiệt hại sẽ được hạch toán vào:
a.Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621)
b.Nợ TK Chi phí bảo hành xây lắp (1544)
c.Nợ TK Chi phí bán hàng (6415)
d.Nợ TK Chi phí quản lí doanh nghiệp (642)
Câu 12. Nếu đơn vị xây lắp tự tiến hành bảo hành công trình, tiền lương của công nhân trực tiếp thực hiện bảo hành sẽ được ghi:
a.Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp (622)
b.Nợ TK Chi phí bảo hành xây lắp (1544)
c.Nợ TK Chi phí quản li doanh nghiệp
d.Nợ TK Chi phí bán hàng (6415)
Câu 13. Nếu đơn vị xây lắp thuê các doanh nghiệp khác tiến hành bảo hành công trình, toàn bộ tiền lương bảo hành phải trả được ghi:
a.Nợ TK Chi phí tài chính (635)
b.Nợ TK Chi phí bảo hành xây lắp (1544)
c.Nợ TK Chi phí quản li doanh nghiệp
d.Nợ TK Chi phí bán hàng (6415)
Câu 14. Tiền ăn ca phải trả công nhân trực tiếp xây lắp được hạch toán vào:
a.Chi phí nhân công trực tiếp
b.Chi phí sản xuất chung
c.Chi phí quản lí doanh nghiệp
d.Chi phí khác
Câu 15. Doanh nghiệp xây lắp hạch toán hàng tồn kho theo:
a.Phương pháp kiểm kê định kỳ
b.Phương pháp kê khai thương xuyên
c.a hoặc b
d.a và b
Câu 16. Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, và KPCĐ của nhân sủ dụng máy thi công được hạch toán vào:
a.Chi phí nhân công trực tiếp
b.Chi phí sản xuất chung
c.Chi phí sử dụng máy thi công
d.Chi phí quản lí doanh nghiệp
Câu 17. Tiền ăn ca phải trả công nhân sử dụng máy thi công được hạch toán vào:
a.Chi phí nhân công trực tiếp
b.Chi phí sử dụng máy thi công
c.Chi phí sản xuất chung
d.Chi phí quản lí doanh nghiệp
e.Chi phí khác
Câu 18. Trương hợp máy thi công thuê ngoài thì chi phí thuê máy thi công được hạch toán vào:
a.Chi phí sản xuất chung
b.Chi phí sử dụng máy thi công
c.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
d.Chi phí khác
Câu 19. Trường hợp từng đội xây lắp có máy thi công riêng, các chi phí liên quan đến máy thi công được hạch toán vào:
a.Chi phí sản xuất chung
b.Chi phí sử dụng máy thi công
c.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
d.Chi phí khác
Câu 20. Trương hợp DN có tổ chức đội máy thi công riêng thi chi phí liên quan đến đội máy thi công được hạch toán trên:
a.Các TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621), Chi phí nhân công trực tiếp (622) và Chi phí sản xuất chung (627)
b.TK Chi phí sử dụng máy thi công (623)
c.TK Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154)
d.TK Giá vốn hàng bán (632)
Câu 4. Khi việc bảo hành công trình xây lắp hoàn thành, toàn bộ chi phí bảo hành sẽ được hạch toán vào:
a.Giá thành thực tế của công trình
b.Giá vốn hàng bán
c.Chi phí quản lí doanh nghiệp
d.Các câu trên đều sai
Câu 10. Các khoản trích theo lương tính trên tiên lương của công nhân điều khiển máy thi công được hạch toán vào:
a.Chi phí sử dụng máy thi công
b.Chi phí nhân công trực tiếp
c.Chi phí sản xuất chung
d.Các câu trên đều sai

Đáp án bài thi

1 D 2 C 3 B 4 D 5 C
6 A 7 A 8 A 9 B 10 C
11 A 12 A 13 D 14 B 15 B
16 B 17 C 18 B 19 B 20 A

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823