BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Đề thi nguyên lý kế toán học viện ngân hàng

Đề thi nguyên lý kế toán học viện ngân hàng

Nhu cầu về nguồn tài liệu phục vụ việc học kế toán của sinh viên tại các trường đại học, học viện , cao đẳng như đề thi, bài giảng, bài tập, slide, giáo trình, sách luôn rất lớn. Nhiều bạn sinh viên đang rất loay hoay không biết tìm các nguồn tài liệu này ở đâu. Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên có thêm tài liệu ngoài kênh như trang chủ của trường luôn quá tải, khiến sinh viên gặp khó khăn khi tiếp cận, ketoantd.com xin được có loạt bài viết chia sẻ về đề thi môn học nguyên lý kế toán học viên ngân.

Đề thi môn nguyên lý kế toán học viện ngân hàng

          

 ĐỀ C01

                                                                    Thời gian làm bài: 60 phút

Hướng dẫn:

Chọn: Đánh chéo X                                      Bỏ chọn: Khoanh tròn                                Chọn lại: Tô đen

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A X X X x x x X
B x x x
C x X x x x x x x
D x X
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A x x X x X x
B X X x x
C x x X x x x x X
D x x
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
A x X x x X X
B x
C x x x x x x X
D x X x x X x

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Trái phiếu phát hành là:

 1. Khoản đầu tư tài chính. Khoản nợ phải trả.
 2. Một khoản tiền mặt. Khoản vốn của chủ sở hữu.

Câu 2. Doanh nghiệp mua một tài sản cố định, giá mua đã có thuế GTGT là 315.000.000 đồng (biết rằng GTGT là 5%) chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển là 220.000 đồng (trong đó GTGT là 10%) bằng tiền mặt. Chi phí lắp đặt là 400.000 đồng, GTGT là 5% chưa thanh toán. Nguyên giá của tài sản cố định sẽ là?

 1. 000.000 đồng B. 315.640.000 đồng              C. 300.600.000 đồng              D. 300.640.000 đồng

Câu 3. Tài khoản “Hao mòn tài sản cố định” là:

 1. Tài khoản tài sản. Tài khoản nguồn vốn.
 2. Tài khoản điều chỉnh giảm tài sản. Tài khoản điều chỉnh giảm nguồn vốn.

Câu 4. Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế:

 1. Phân thành 2 loại: tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn.
 2. Phân thành 3 loại: tài khoản tài sản, tài khoản nguồn vốn và tài khoản trung gian.
 3. Phân thành 4 loại: tài khoản tài sản, tài khoản nguồn vốn, tài khoản doanh thu và tài khoản chi phí.
 4. Phân thành 3 loại: tài khoản chủ yếu, tài khoản điều chỉnh và tài khoản nghiệp vụ.

Câu 5. Nghiệp vụ “Mua chịu vật liệu nhập kho” có được ghi vào sổ kế toán không? Theo nguyên tắc nào?

 1. Không, theo nguyên tắc thận trọng Có, theo nguyên tắc cơ sở dồn tích
 2. Có, theo nguyên tắc trọng yếu Có, theo nguyên tắc phù hợp

Câu 6. Kế toán tổng hợp sử dụng thước đo:

 1. Hiện vật. Giá trị.        C. Giá trị và hiện vật.              D. Giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Câu 7. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua một tài sản cố định giá mua 10.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền vận chuyển lắp đặt 1.000.000đ, thuế GTGT 5%. Vậy nguyên giá của tài sản cố định là

 1. 000.000đ B. 11.500.000đ                       C. 12.500.000đ                       D. 12.550.000đ

Câu 8. Nếu phân loại sổ kế toán theo cách ghi chép thì sổ cái thuộc loại

 1. Sổ ghi chép theo thứ tự thời gian Sổ ghi chép theo hệ thống
 2. Sổ liên hợp Sổ chi tiết

Câu 9. Có số liệu như sau: tồn kho đầu kì 800kg với đơn giá 20.000đ. Nhập kho 400kg vật liệu chưa trả người bán, giá mua chưa thuế là 24.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển là 800.000đ, sau đó xuất kho 1000kg vật liệu dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm 900kg, dùng cho phân xưởng 100kg. Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền một lần vào cuối kỳ:

 1. 000đ/kg B. 21.300đ/kg             C. 22.300đ/kg             D. 21.000đ/kg

Câu 10. Định khoản nghiệp vụ xuất kho ở câu 9:

 1. Nợ TK 621            200.000đ                                        C. Nợ TK 621:            19.800.000đ

Nợ TK 627                  19.800.000đ                                             Nợ TK 627:              2.200.000đ

Có TK 152                            22.000.000đ                              Có TK 152:                          22.000.000đ

 1. Nợ TK 621          000.000đ                                        D. Nợ TK 627             22.000.000đ

Có TK 152                            22.000.000đ                              Có TK 152                            22.000.000đ

Câu 11. Những người sử dụng thông tin kế toán có lợi ích liên quan trực tiếp là

 1. Cơ quan thuế Chủ doanh nghiệp              C. Tổng giám đốc        D. Nhà đầu tư

Dùng dữ liệu sau đây trả lời các câu 12 và câu 13

          Cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 468.800.000đ, các khoản chiết khấu thương mại là 800.000đ, giá vốn hàng bán là 320.000.000đ

Câu 12. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là:

 1. 000.000đ B. 450.000.000đ                     C. 500.000.000đ                     D. 568.000.000đ

Câu 13. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là:

 1. 000.000đ B. 150.000.000đ                     C. 148.000.000đ                     D. 105.000.000đ

Câu 14. Có mấy loại chứng từ kế toán theo tính chất pháp lý:

 1. 2 3                 C. 4                 D. Không phân loại

Câu 15. Khái niệm tổ chức kinh doanh có ý nghĩa:

 1. Giúp cho kế toán xác định được phạm vi kế toán A và B đều đúng
 2. Kế toán ghi nhận xử lý lập báo cáo trên cơ sở những dữ liệu của A và B đều sai
   tổ chức kinh doanh bao gồm cả dữ liệu của cá nhân chủ sở hữu

Câu 16. Giá cả dự kiến trong niên độ mới có chiều hướng giảm, kế toán quyết định sử dụng phương pháp tính giá trong niên độ mới để kế toán thuế thu nhập.

 1. Nhập trước, xuất trước. Nhập sau, xuất trước.      C. Thực tế đích danh.       D. Bình quân gia quyền.

Câu 17. Cân đối trong tài khoản biểu hiện:

 1. SD đầu kỳ = SD kỳ cuối Phát sinh nợ =  phát sinh có
 2. Phát sinh tăng =  phát sinh giảm        SD đầu kỳ + phát sinh tăng = SD cuối kỳ + phát sinh giảm

Câu 18. Nhập kho 1.200 sản phẩm, tổng giá thành 14.400. Xuất bán 800 sản phẩm, giá chưa thuế 19 đồng/sp. Thuế GTGT 10%. Chi phí bán hàng 0,5 đồng/sp. Chi phí quản lí doanh nghiệp bằng ½ chi phí bán hàng. Vậy kết quả kinh doanh sẽ là

 1. Lãi 5000 Lãi 5600                             C. Lãi 6520                             D. Tất cả đều sai

Câu 19. Khi giá gốc của hàng hoá tồn kho cuối năm lớn hơn giá trị thị trường thì kế toán tiến hành lập dự phòng giảm giá. Việc này là do tuân thủ nguyên tắc:           

 1. Phù hợp Thận trọng                          C. Trọng yếu                           D. Giá gốc

Câu 20. Câu phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Phải lập các khoản dự phòng nhưng không quá lớn.
 2. Chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.
 3. Không đánh giá thấp hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập.
 4. Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí.

Câu 21. Nguyên tắc giá gốc xuất phát từ nguyên tắc:

 1. Thận trọng Khách quan                                    C. Hoạt động liên tục  D. Nhất quán

Câu 22. Nghiệp vụ: “Dùng lợi nhuận chưa chưa phân phối bổ sung quỹ đầu tư phát triển” sẽ làm cho:

 1. Thay đổi số tổng cộng trên bảng cân đối kế toán.
 2. Một khoản mục thuộc nguồn vốn tăng, một khoản mục thuộc tài sản giảm.
 3. Một khoản mục thuộc nguồn vốn tăng, một khoản mục thuộc nguồn vốn giảm.
 4. Một khoản mục thuộc nguồn vốn giảm, một khoản mục thuộc tài sản tăng.

Câu 23. Đầu kì tại một doanh nghiệp có các tài liệu: Tiền mặt 50, Tiền gửi ngân hàng 150, Tài sản cố định hữu hình 1.200, Hao mòn tài sản cố định 200, Trả trước người bán 200, Khách hàng trả trước 100, và nguồn vốn kinh doanh.

Sau đó phát sinh nghiệp vụ kinh tế: phát hành trái phiếu thu bằng tiền mặt 500. Vậy Tài sản và nguồn vốn kinh doanh lúc này là:

 1. 200 và 2.000 B. 1.900 và 1.800        C. 1.900 và 1.300        D. 1.800 và 1.100

Câu 24. Các phương pháp kế toán để ghi nhận và kiểm soát đối tượng kế toán là:

 1. Lập chứng từ kế toán, Tính giá, Kiểm kê, Ghi sổ kép, Tổng hợp và cân đối.
 2. Lập chứng từ kế toán, Tính giá, Tài khoản, Ghi sổ kép, Kiểm kê, Tổng hợp và cân đối.
 3. Lập chứng từ kế toán, Kiểm kê, Tính giá, Ghi sổ cái, Tài khoản, Tổng hợp và cân đối.
 4. Lập chứng từ kế toán, Tài khoản, Tính giá, Kiểm tra, Ghi sổ kép, Tổng hợp và cân đối.

Câu 25. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật kí chung là:

 1. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật kí, trọng tâm là sổ Nhật kí chung.
 2. Ghi vào sổ Nhật kí theo thứ tự thời gian phát sinh.
 3. Ghi vào sổ Nhật kí theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó.
 4. Cả A, B và C

Câu 26. Vào cuối kỳ tại một doanh nghiệp có các tài liệu: Tiền mặt 3.000, nguyên vật liệu 4.000, hao mòn tài sản cố định 2.000, vay ngắn hạn 4.000, ứng trước cho người bán 1.000, tài sản cố định hữu hình 30.000 và nguồn vốn kinh doanh x. Vậy x là:

 1. 000 B. 36.000                    C. 30.000                    D. 32.000

Câu 27. Phương pháp nào sau đây thường dẫn đến kết quả hàng trong kho còn tồn thường là các mặt hàng cũ của doanh nghiệp?

 1. Thực tế đích danh. Nhập trước-xuất trước.      C. Nhập sau-xuất trước.         D. Bình quân gia quyền.

Câu 28. “Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kế toán tài chính …, làm căn cứ ghi sổ kế toán”. Hãy điền từ còn thiếu vào dấu 3 chấm?

 1. Phát sinh và đã hoàn thành Phát sinh
 2. Đã hoàn thành Đã phát sinh và có thể hoàn thành

Câu 29. Khi tính kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vào cuối kỳ, kế toán xác định doanh nghiệp bị lỗ 40.000.000 đồng. Bút toán ghi chép sẽ là:

 1. Nợ TK 421 000.000                              C. Nợ TK 911                         40.000.000

Có TK 911                              40.000.000                              Có TK 421                              40.000.000

 1. Nợ TK 421 (40.000.000)                            Nợ TK 911                         (40.000.000)

Có TK 911                              (40.000.000)                            Có TK 421                           (40.000.000)

Câu 30. Tiền điện, nước dùng cho trực tiếp sản xuất sản phẩm và chưa trả tiền là 5.500.000đ, trong đó thuế GTGT 10%, sẽ được hạch toán:

 1. Nợ TK 627                 000.000đ                              C. Nợ TK 621                         5.000.000đ

Nợ TK 133                   500.000đ                                     Nợ TK 133                            500.000đ

Có TK 331                  5.500.000đ                              Có TK 331                              5.500.000đ          

 1. Nợ TK 627                 500.000đ                              D. Nợ TK 621                         5.500.000đ

            Có TK 331                  5.500.000đ                              Có TK 331                              5.500.000đ   

Câu 31. Điều nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của kế toán?

 1. Nhất quán Giá gốc       C. Trung thực D. Trọng yếu

Câu 32. Tài khoản điều chỉnh giảm tài sản, có số dư:

 1. Bên Nợ Bên Có       C. Tuỳ từng trường hợp cụ thể           D. Không có số dư

Câu 33. Chọn câu sai trong các phát biếu sau đây

 1. Tài khoản cấp 2 là một hình thức kế tóan chi tiết nội dung và số tiền đã phản ánh trên tài khoản cấp 1
 2. Tài khoản cấp 2 là một bộ phận của tài khoản cấp 1
 3. Kế toán tổng hợp là việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh với các tài khoản cấp 2 có liên quan
 4. Nguyên tắc phản ảnh của tài khoản cấp 2 giống như nguyên tắc phản ảnh của tài khoản cấp 1

Câu 34. Có các số liệu:

Vật liệu tồn kho: 10kg, đơn giá 10.000 đồng/kg

Mua nhập kho: 10kg. giá mua chưa thuế 10.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% trên giá bán, chi phí vận chuyển 500 đồng/kg. Xuất kho 15kg theo phương pháp FIFO, giá xuất kho là:

 1. 000 đồng. B. 152.500 đồng.        C. 155.000 đồng.        D. 157.000 đồng.

Câu 35. Khi ghi sai quan hệ đối ứng của các tài khoản trong sổ kế toán, sửa bằng các phương pháp:

 1. Ghi số âm.       B. Ghi bổ sung            C. Cải chính.               D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 36. Nghiệp vụ “khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp bằng tiền mặt” sẽ làm cho:

 1. Tài sản tăng và nguồn vốn tăng Tài sản giảm và nguồn vốn tăng
 2. Tài sản tăng và tài sản giảm Nguồn vốn và tài sản đều giảm 

Câu 37. Khi tài sản cố định được mua dùng cho hoạt động sản xuất sản phẩm tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá trị ghi sổ của tài sản cố định là

 1. Giá mua Giá mua cộng thuế GTGT
 2. Giá mua cộng chi phí trước khi sử dụng Giá mua trừ thuế GTGT

Câu 38. Chọn câu đúng trong các phát biểu sau?

 1. Việc thu thập xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế – tài chính bằng báo cáo tài chính là kế toán quản trị.
 2. Việc thu thập xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế – tài chính theo yêu cầu quản trị là kế toán tài chính.
 3. Việc thu thập xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế – tài chính bằng báo cáo tài chính là kế toán tài chính.
 4. Tất cả đều sai.

Câu 39. Có các số liệu doanh thu bán hàng 37.500.000, giảm giá hàng bán 3.500.000, chiết khấu thương mại 2.000.000, chiết khấu thanh toán 1.500.000, chỉ tiêu doanh thu thuần là:

 1. 500.000 B. 34.000.000             C. 32.000.000             D. 30.500.000

Câu 40. Chi phí khấu hao thiết bị tại cửa hàng là chi phí thuộc:

 1. Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp
 2. Chi phí tài chính Chi phí sản xuất chung

Câu 41. Vietnam Airline ghi nhận doanh thu khi nào:

 1. Khi chuyến bay đã hoàn thành. Khi khách hàng hoàn tất việc đặt vé
 2. Khi hành khách lên máy bay Khi thu tiền bán vé của khách hàng hoàn tất

Câu 42. Phân loại theo tính chất pháp lí, chứng từ kế toán bao gồm

 1. Chứng từ bắt buộc, chứng từ hướng dẫn Chứng từ mệnh lệnh, chứng từ chấp hành
 2. Chứng từ bằng giấy, chứng từ điện tử Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ

Câu 43. Có các số liệu doanh thu thuần 10.000, giá vốn hàng bán 6.000, chi phí sản xuất chung 1.000, giá thành sản phẩm trong kỳ 2.000, chi phí bán hàng 400, chi phí quản lý doanh nghiệp 600, chỉ tiêu lợi nhuận là:

 1. 000 B. 2.000                      C. 3.000                      D. 1.000

Câu 44. Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành sản phẩm sản xuất thì kế toán định khoản:

 1. Nợ TK 154 / Có TK 621             Nợ TK 621 / Có TK 154
 2. Nợ TK 621 / Có TK 155 Nợ TK 155 / Có TK 621

Câu 45. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật kí chung là:

 1. Nhật kí chung, chứng từ, sổ cái. Chứng từ, nhật kí chung, sổ cái.
 2. Chứng từ, sổ cái, nhật kí chung. Nhật kí chung, sổ cái, chứng từ.

Dùng dữ liệu sau đây trả lời các câu từ 46 đến 47:

         Số dư đầu tháng của một số tài khoản sau:

TK 111: 12.000.000đ                          TK 211: a                                 TK 331:  9.000.000đ

TK 112: 15.000.000đ                          TK 214: 10.000.000đ               TK411: 64.000.000đ    

TK 141:   8.000.000đ                          TK 414: b                                       TK 152: 16.000.000đ                                     

Các TK khác từ loại 1 đến loại 4 có số dư bằng 0.

Câu 46. Cho a = 5b, tính a và b:

 1. a = 40.000.000đ, b = 8.000.000đ a = 15.000.000đ, b = 3.000.000đ
 2. a = 000.000đ, b = 40.000.000đ                   D. a = 3.000.000đ, b = 15.000.000đ

Câu 47. Tính tổng tài sản của doanh nghiệp là:

 1. 000.000đ B. 101.000.000đ         C. 81.000.000đ           D. 71.000.000đ

Câu 48. Khi tính giá thì kế toán cần tôn trọng nguyên tắc:

 1. Giá gốc, phù hợp, thận trọng, nhất quán, hoạt động liên tục
 2. Giá gốc, thận trọng, nhất quán, dồn tích, yêu cầu khách quan
 3. Giá gốc, hoạt động liên tục, thận trọng, nhất quán, yêu cầu khách quan
 4. Giá gốc, trọng yếu, dồn tích, phù hợp, hoạt động liên tục, yêu cầu khách quan

Câu 49. Sản xuất 10 cái áo giá 10.000đ/cái. Bán được 8 cái giá 12.000đ/cái không có phát sinh thêm. Tính lợi nhuận thu được theo nguyên tắc phù hợp

 1. Lỗ 4.000 Lời 4.000                C. Lời 16.000              D. Chưa xác định được

Câu 50. “Giá mua cộng chi phí thu mua” là vấn đề thuộc:

 1. Giá thành. Nguyên tắc trọng yếu.        C. Tính chi phí.           D. Nguyên tắc giá gốc

Câu 51. Điều nào sau đây là yêu cầu cơ bản của kế toá?

 1. Đầy đủ Kịp thời      C. Khách quan            D. Bao gồm các nội dung trên

Dùng dữ liệu sau cho câu 52 và 53

Vật liệu tồn kho đầu tháng: 600 kg, đơn giá 20 đồng/kg.

Tình hình nhập xuất trong tháng.

Ngày 01: mua nhập kho 1.200 kg, đơn giá nhập 18 đồng/kg.

Ngày 04: xuất 1.600kg để sản xuất sản phẩm.

Ngày 10: mua nhập kho 600kg, đơn giá 21đồng/kg.

Ngày 20: xuất 500 kg để sản xuất sản phẩm.

Câu 52. Trị giá vật liệu xuất sử dụng ngày 04 của tháng theo phương pháp LIFO là:

 1. 600 B. 30.600                    C. 33.600                    D. 31.400

Câu 53. Đơn giá tính theo phương pháp bình quân gia quyền là

 1. 19 19,25                      C. 19,667                    D. 19,5

Câu 54. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về kế toán quản trị

 1. Cung cấp theo yêu cầu nhà quản trị Không phản ánh sự kiện quá khứ
 2. Có tính linh hoạt cao Có tính pháp lệnh

Câu 55. Chi phí sản xuất dở dang đầu kì: 10.000.000 đồng;

Chi phí sản xuất phát sinh trong kì: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30.000.000 đồng; chi phí nhân công trực tiếp 24.400.000 đồng; chi phí sản xuất chung 15.600.000 đồng;

Cuối kỳ không có sản phẩm dở dang.

Giá trị thực tế nhập kho là:

 1. 000.000 đồng B. 60.000.000 đồng                C. 70.000.000 đồng          D. 54.400.000 đồng

Câu 56. Trong các chứng từ sau, chứng từ nào được gọi là chứng từ mênh lệnh

 1. Phiếu xuất kho Phiếu chi                             C. Phiếu thu                D. Lệnh xuất kho

Câu 57. Kế toán tài chính là gì ?

 1. Ghi nhận quá khứ Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư
 2. Tuân thủ nguyên tắc kế toán Bao gồm các nội dung trên

Câu 58. Chọn câu sai trong các câu sau:

 1. Thông tin cung cấp cho kế toán quản trị phải thông qua hệ thống báo cáo quản trị phải tuân thủ theo các quy tắc chung của kế toán và mang tính pháp lệnh.
 2. Thông tin kế toán được chia làm 2 loại: kế toán quản trị và kế toán tài chính.
 3. Sổ chi tiết là hình thức kế toán chi tiết số liệu đã được phản ánh trên các tài khoản cấp 1, cấp 2.
 4. Nhận hóa đơn tiền điện là 1 nghiệp vụ kinh tế.

Câu 59: Tại doanh nghiệp Thiên Hà có bảng cân đối kế toán ngày 30/06/2010 như sau:

            Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tên Tài sản Số tiền Tên Nguồn vốn Số tiền
Tiền mặt 7.000 Vay ngắn hạn 37.000
Tiền gửi Ngân hàng 20.000 Phải trả người bán 8.000
Phải thu khách hàng 3.000 Nguồn vốn kinh doanh 113.000
Nguyên liệu vật liệu 7.000
Hàng hóa 36.000
Tài sản cố định hữu hình 85.000
158.000 158.000

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 7 như sau:

1, Khách hàng A trả nợ 2.000.000 đồng bằng tiền mặt

2, Khách hàng B ứng trước cho Doanh nghiệp 8.000.000 đồng bằng tiền gửi Ngân hàng

3, Doanh nghiệp xuất tiền mặt trả nợ người bán X 3.000.000 đồng

4, Doanh nghiệp xuất tiền mặt ứng trước cho người bán Y 2.000.000 đồng

5, Doanh nghiệp được cấp 1 tài sản cố định hữu hình nguyên giá 15.000.000 đồng

Như vậy cuối tháng 7/2010 tổng tài sản của doanh nghiệp sẽ là:

 1. 000.000 đồng B. 164.000.000 đồng              C. 178.000.000 đồng              D. 163.000.000 đồng

Câu 60. Tính chất của tài khoản “phải trả người bán” là:

 1. Tài khoản tài sản Tài khoản nguồn vốn          C. Tài khoản trung gian          D. Tài khoản hỗn hợp

 

PHẦN II: CÂU HỎI PHÂN LOẠI THÍ SINH

Câu 1. Vật liệu thiếu trong kiểm kê là 2 triệu chưa xác định được nguyên nhân, kế toán phản ánh như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2. Việc báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình và kết quả họat động kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp, chi tiết theo họat động kinh doanh chính và các hoạt động khác được gọi là gì ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 3. Định khoản nghiệp vụ: Khấu hao TSCĐ dùng trong phân xưởng sản xuất?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4. Các phương pháp tính giá là?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 5. Theo Viện kế toán công chứng Hoa Kỳ, 1941: “Kế toán là … ghi chép, phân loại, tổng hợp một cách có ý nghĩa và dưới hình thức tiền tệ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các sự kiện liên quan tình hình tài chính và giải thích kết quả của sự ghi chếp này”. Điền vào dấu (…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!

 

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823