BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Công việc nhiệm vụ của kế toán trong trường học

Công việc nhiệm vụ của kế toán trong trường học

Công việc nhiệm vụ của kế toán trong trường học

Kế toán là một ngành quan trọng của xã hội, bất kì loại hình doanh nghiệp, kinh doanh , sản xuất cho đến các đơn vị hành chính sự nghiệp như các trường học, trường mầm non, hay tới các bộ, ban, ngành đều có bộ phận kế toán. Tùy vào loại hình của đơn vị mà có các chế độ kế toán khác nhau, hôm nay ketoantd.com cùng các bạn độc giả sẽ tìm hiểu đến công tác làm kế toán trong trường học như thế nào, người kế toán ở đơn vị này phải chú ý những công việc gì. Các công việc chính, nhiệm vụ của kế toán trường học là gì

Các công việc chính hằng ngày người kế toán trường học cần chú ý

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán văn phòng cơ quan
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ quan.
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến, sửa đổi phù hợp

Các nghiệp vụ kế toán trường học phát sinh chủ yếu cần lưu ý

 • Tiền và vật tư : Theo dõi tình hình giao , nhận dự toán, thu chi ngân sách, theo dõi sự tăng, giảm của vật tư
 • Tài sản cố định : Mở sổ theo dõi tài sản giao nhận từ cấp trên, theo dõi tính hao mòn, chuyển nhượng, thanh lý tài sản nếu có
 • Quản lý các khoản thu, chi : Theo dõi học phí, kinh phí xây dựng cơ sở vật chất
 • Tính lương và bảo hiểm cho giáo viên 
 • Cuối kỳ thực hiện kết chuyển các nghiệp vụ, lên sổ sách và làm báo cáo tài chính

Kế toán trường học với nhiều đặc thù của ngành

Các nhiệm vụ chính của người kế toán trường học

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán:
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán của các đơn vị trong trường.
 • Tham gia các hội đồng: Thi đua khen thưởng, xét học bổng, kiểm kê thanh lý tài sản, đấu thầu,…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823