BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Công tác chi phí, thu chi trong kế toán hành chính sự nghiệp

Công tác chi phí, thu chi trong kế toán hành chính sự nghiệp

Công tác chi phí, thu chi trong kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán chi phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, đơn vị được ghi nhận ngay tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.

Chi phí tại đơn vị bao gồm: Chi hoạt động thường xuyên, không thường xuyên; chi chương trình, dự án, đề tài; chi thực hiện đơn đặt hàng của nhà nước; chi tài chính; chi phí quản lý của hoạt động SXKD; giá vốn hàng bán và chi chưa xác định nguồn.

Chi thực hiện đơn đặt hàng nhà nước được ghi nhận khi phát sinh chi phí hoặc khi các khoản phải trả được xác định một cách chắc chắn, tương ứng với phần công việc đã hoàn thành.

Chi phí sản xuất, kinh doanh được tập hợp vào Tài khoản chi sản xuất kinh doanh dở dang, trường hợp kết thúc quá trình trình sản xuất kinh doanh hoàn thành sản phẩm nhập kho kế toán kết chuyển từ Tài khoản chi sản xuất kinh doanh dở dang sang nhập kho sản phẩm, khi xuất kho sản phẩm ra bán kế toán ghi giảm giá trị sản phẩm tồn kho và ghi tăng giá vốn hàng bán, trường hợp xuất sản phẩm bán không qua kho kế toán ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và ghi tăng giá vốn hàng bán. Cuối kỳ kết chuyển giá vốn sang tài khoản xác định kết quả. Đơn vị có thể phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho từng sản phẩm, dịch vụ hoặc nhóm sản phẩm, dịch vụ để tính giá thành từng sản phẩm, dịch vụ hoặc nhóm sản phẩm, dịch vụ tùy theo khả năng và yêu cầu quản lý của từng đơn vị.

Đối với chi phí tài chính phản ánh các chi phí đi vay phải trả (trừ chi phí đi vay liên quan đến đầu tư TSCĐ được vốn hóa vào giá trị của tài sản khi hoàn thành); chi phí góp vốn liên doanh liên kết; lỗ chênh lệch tỷ giá, lỗ chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản góp vốn liên doanh; lỗ chuyển nhượng chứng khoản; chi phí giao dịch bán chứng khoán.

Kế toán hành chính sự nghiệp các khoản phải thu, phải trả

Khoản tiền nhận trước của khách hàng theo hợp đồng (hoặc cam kết) bán hàng, cung cấp dịch vụ dịch vụ; khoản đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa thu được tiền đều được hạch toán vào tài khoản phải thu khách hàng. Các khoản nhận trước của hoạt động SXKD (như lãi nhận trước, doanh thu nhận trước cho nhiều kỳ kế toán) đều được hạch toán vào tài khoản các khoản nhận trước của hoạt động SXKD. Khi lập báo cáo tài chính phải phân loại để phản ánh số liệu các chỉ tiêu phải thu, phải trả chính xác

Khoản phải thu nội bộ, phải trả nội bộ chỉ phản ánh quan hệ thanh toán giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới mà đơn vị cấp dưới này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc và không phải lập báo cáo tài chính gửi ra bên ngoài, trong báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên chỉ tiêu này sẽ bị loại trừ.

Các quỹ đặc thù được coi là khoản phải trả, chỉ mở cho các đơn vị mà cơ chế tài chính cho phép được trích lập quỹ (ngoài quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ bổ sung thu nhập và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) các quỹ này không sử dụng cho đơn vị mà phải trả cho các đối tượng bên ngoài theo mục đích hình thành quỹ như quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên; quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh; quỹ hiến tặng; quỹ từ thiện của đơn vị sự nghiệp công lập…

Đối với việc tiếp nhận dự toán tạm cấp hoặc dự toán ứng trước từ ngân sách nhà nước đơn vị hạch toán là một khoản phải trả, khi được giao dự toán chính thức mới được ghi nhận vào Tài khoản doanh thu tương ứng. Riêng các khoản chi từ dự toán ứng trước không được hạch toán vào chi phí ngay khi phát sinh mà hạch toán là một khoản phải thu, khi được giao dự toán chính thức mới được kết chuyển từ tài khoản phải thu sang tài khoản doanh thu.

Các công tác kế toán này được trình bày cụ thể và chi tiết cho từng hạng mục tại thông tư mới được ban hành hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thông tư này đã bãi bỏ và thay thế quyết định 19/2006/BTC, chính thức có hiệu lực từ năm 2018

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823