BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Chia sẻ mẫu bảng cân đối kế toán trong công ty ngành xây dựng

Chia sẻ mẫu bảng cân đối kế toán trong công ty ngành xây dựng

Chia sẻ mẫu bảng cân đối kế toán trong công ty ngành xây dựng

Trước tiên chúng ta cần hiểu rõ bảng cân đối kế toán là gì. Bảng này thể hiện điều gì ?

Bảng cân đối kế toán hay còn được gọi là “Báo cáo về tình hình tài chính”, thể hiện tài sản, nợ phải trả của công ty và vốn chủ sở hữu (giá trị ròng). Bảng cân đối kế toán, cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tạo nên nền tảng của báo cáo tài chính của bất kỳ công ty nào.

Như vậy thông qua bảng cân đối kế toán này có thểm nắm được toàn cảnh tình hình tài chính, tài sản của một doanh nghiệp. Ketoantd.com xin được chia sẻ tới bạn đọc mẫu bảng cân đối kế toán của một công ty xây dựng tham khảo

Bảng cân đối kế toán của một công ty xây dựng thực tế

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2012

                                                                                                                           MẪU B 01-DN

 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130+140+150) 100   22.627.551.448 31.300.126.820
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5 1.821.752.680 836.309.048
1. Tiền 111 1.821.752.680 836.309.048
II. Các khoản phải thu ngắn hạn 130   8.173.666.774 21.314.717.181
1. Phải thu khách hàng 131 6 8.043.501.774 21.314.717.181
2. Trả trước cho người bán 132 130.165.000
III. Hàng tồn kho 140   12.632.131.994 9.111.123.208
1. Hàng tồn kho 141 7 12.632.131.994 9.111.123.208
IV. Tài sản ngắn hạn khác 150     37.977.383
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 37.977.383
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260) 200   19.350.306.123 16.539.023.571
I. Tài sản cố định 220   8.676.811.622 6.515.546.498
1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 5.293.551.801 6.515.546.498
– Nguyên giá 222 7.603.844.945 8.597.762.781
– Trị giá hao mòn lũy kế 223 (2.310.293.144) (2.082.216.283)
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 3.383.259.821
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 10 10.000.000.000 10.000.000.000
1.Đầu tư vào các công ty liên kết ,liên doanh 252 10.000.000.000 10.000.000.000
III. Tài sản dài hạn khác 260      
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 673.494.501 23.477.073
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270   41.977.857.571 47.839.150.391

                                                                                                                          Đơn vị tính :VNĐ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2012

MẪU B 01-DN

Đơn vị tính :VNĐ

 

NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh    Số cuối kỳ          Số đầu năm
A.Nợ phải trả (300=310+330) 300   4.593.094.904 10.884.277.481
I.Nợ ngắn hạn 310   4.593.094.904 10.884.277.481
1.Vay và nợ ngắn hạn 311 2.876.856.701
2. Phải trả người bán 312 12 3.044.325.526 4.979.877.879
3. Người mua trả tiền trước 313 13 687.558.176 536.183.498
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 14 827.340.557 2.391.947.713
5. Chi phí phải trả 316   89.765.475
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 317   33.870.645 9.646.215
II. Nợ dài hạn 330  
  1. Vay và nợ dài hạn
334  
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410) 400   37.384.762.667 36.954.872.910
I.Vốn chủ sở hữu 410 15 37.384.762.667 36.954.872.910
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 35.000.000.000 35.000.000.000
2.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 2.384.762.667  

1.954.872.910

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440   41.977.857.571 47.839.150.391

 

Hoàng Văn Ty

Giám đốc

Thái Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

Vũ Thị Hằng

Kế toán trưởng

Ketoantd.com chúc các bạn công tác tốt, nếu gặp khó khăn trong khi công tác trong công ty xây dựng hãy liên hệ ngay tới trung tâm kế toán hà nội để nhận tư vấn lựa chọn khóa học chuyên sâu về xây dựng dưới sự hướng dẫn giảng dạy của kế toán trưởng chuyên ngành xây dựng

Link chương trình học kế toán xây dựng vui lòng tham khảo tại link sau, hoặc liên hệ tới trung tâm qua sdt

http://ketoantd.com/khoa-hoc-thuc-hanh-ke-toan-xay-dung-xay-lap-thuc-te-uy-tin/

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823