BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Chia sẻ kho bài tập thực hành kế toán trên excel mới nhất

Chia sẻ kho bài tập thực hành kế toán trên excel mới nhất

Chia sẻ bài tập thực hành kế toán trên excel

Excel đối với bất kì kế toán nào đều trở nên vô cùng thân thuộc bởi sự tiện dụng, có nhiều ứng dụng trong kế toán. Làm kế toán trên excel giúp kế toán viên tiết kiệm được nhiều thời gian, tăng sự chính xác khi lên sổ sách, hiệu quả công việc tăng lên đáng kể, excel có thể sử dụng trong toàn bộ loại hình doanh nghiệp từ thương mại, sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu… Chính vì vậy các doanh nghiệp hiện nay đã yêu cầu nhân viên của mình phải có kiến thức đầy đủ về excel ứng dụng trong kế toán

Hiện nay tài liệu hướng dẫn dạy học kế toán excel rất đa dạng từ bài giảng, sách, giáo trình… cho đến các video hướng dẫn, tuy nhiên tài liệu về bài tập làm kế toán bằng excel để người học có thể kiểm tra được kiến thức của mình lại khá hạn chế. Hiểu được khó khăn trên, ketoantd.com mang đến các bạn đang học kế toán máy excel một số bài tập thực hành tham khảo

Bài số 1

BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN
                 
Khách Hàng Khu Vực Số Cũ Số Mới Định Mức Tiêu Thụ Tiền Điện Thuê Bảo Phải Trả
Anh 1 468 500 50 32 14400 720 15120
2 160 230 100 70 31500 1575 33075
Trang 3 410 509 150 99 44550 2227,5 46777,5
Lan 3 436 630 150 194 102700 5135 107835
Loan 2 307 450 100 143 79400 3970 83370
Thanh 1 171 205 50 34 15300 765 16065
Tổng Cộng 572 287850 14392,5 302243
Kết Quả Tham Khảo 572 287.850 14.393 302.243

Yêu Cầu                                                                                                         

Câu 1  Xác định gía trị cho cột Định Mức

biết rằng : Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150                                                   

Câu 2  Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới – Số Cũ                                                             

Câu 3 Tính Tiền Điện biết rằng : Tiêu Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó:                                                              

Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính gía 450 đ/KW 

Ngược lại  : cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW)

Câu 4 Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện

Câu 5 Tính Phải Trả= Tiền Điện + Thuê Bao 

Câu 6 Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả 

Câu 7 Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

Bài số 2

BẢNG TÍNH TIỀN NƯỚC
                   
Chủ Hộ Số Cũ Số Mới Tiêu Thụ 0-50 51-100 >100 Tiền Nước Phụ Phí Phải Trả
468 500 32 32 0 0 3200 0,64 3200,64
Hoa 160 230 70 50 20 0 8000 1,6 8001,6
Việt 410 509 99 50 49 0 12350 2,47 12352,47
Hoà 210 630 420 50 100 320 84000 20 84020
Trâm 307 410 103 50 100 3 20600 4,15 20604,15
Thảo 171 210 39 39 0 0 3900 0,78 3900,78
Tổng Cộng 763       132050 29,64 132079,64
Kết Quả Tham Khảo 763       117050 5232,5 122282,5

Yêu Cầu                                                                                                                     

Câu 1  Tính lượng nước tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới – Số Cũ 

Câu 2  Tính Tiền Nước biết rằng : Tiền Nước = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó Đơn Giá được tính theo phương pháp luỹ tiến như sau:                                                                                                         

            Số  M3 Tiêu Thụ                  Đơn Giá                                                                     

            Từ 0 – 50                                 100                                                                 

            Từ 51-100                               150                                                                 

            Trên 100                                  200                                                                 

Ví Dụ:                                                                                                 

– Nếu mức tiêu thụ là 30 m3 thì chỉ  tính 1 giá là 100 đ/1m3                                                                                              

– Nếu mức tiêu thụ là 70 m3 thì có 2 giá : 50 m3 tính 100 đ/1m3 và 20 m3 tính 150 đ/1m3         

– Nếu mức tiêu thụ là 120 m3 thì có 3 giá : 50 m3 tính 100 đ/1m3, 50 m3 tính 150 đ/1m3 và 20 m3 còn  lại tính 200 đ/1m3

Câu 3  Tính  Phụ Phí biết rằng : Phụ Phí =Tiền Nước * %Phụ Phí, trong đó %Phụ Phí được quy định như sau : 

Lưu ý  : Phụ Phí không tính theo phương pháp luỹ tiến                                                                                                        

            Số  M3 Tiêu Thụ                 %Phụ Phí                                                                   

            Từ 0 – 50                                 2%                                                                  

            Từ 51-100                               3%                                                                  

            Trên 100                                  5%   

Câu 4  Tính Phải Trả = Tiền Nước + Phụ Phí

Câu 5  Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Nước, Phụ Phí và Phải Trả

Câu 6  Định dạng và kẻ khung cho bảng tính                                                                                                           

Bài số 3

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM 2002  
                     
Tên
Học Sinh
Môn Chính Môn Phụ ĐTB Vị Thứ Xếp Loại Kết Quả Tham Khảo
Toán Hoá Sinh Sử Địa
Anh 9 4 4 7 4 10 6,1 5 Trung bình TB
Nguyệt 3 5 6 3 2 5 4,2 9 Yếu Y
6 5 4 6 6 4 5,1 8 Trung bình TB
Châu 8 8 9 9 8 9 8,4 2 Giỏi K
Thành 9 5 5 8 4 8 6,4 4 Trung bình TB
Vân 9 9 6 9 4 4 7,2 3 Trung bình TB
Trang 4 7 5 6 6 6 5,6 6 Trung bình TB
Vinh 10 9 9 10 8 9 9,2 1 Giỏi G
Hoàng 7 4 1 2 2 5 3,7 10 Yếu Y
Thuỷ 6 2 4 9 9 5 5,2 7 Yếu Y

Yêu Cầu                                                                                                                     

Câu 1  Hãy tính ĐTB cho mỗi học sinh biết rằng ĐTB=Tổng Điểm / Tổng Hệ Số, trong đó :

 – Các Môn Chính có hệ số là 2 

 – Các Môn Phụ có hệ số là 1 

Câu 2  Hãy xếp Vị Thứ cho mỗi học sinh dựa vào ĐTB

Câu 3  Hãy Xếp Loại cho học sinh dựa vào các yêu cầu sau: 

– Giỏi : ĐTB >=9 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 8                                                                                                      

– Khá : ĐTB >=7 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 6                                                                                                      

– TB : ĐTB >=5 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 4

– Yếu : Các trường hợp còn lại

Bài số 4

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Tên
Học Sinh
Lớp Môn Kiểm Tra Tổng
Điểm
Kết
Quả
Môn
Thi Lại
Học
Bổng
Kết Quả
Tham Khảo
Toán Hoá
Anh 12A1 2 10 1 13 Hỏng     0
Thảo 12A2 8 5 1 14 Thi lại Hoá   0
Việt 10A1 9 8 5 22 Đạt     0
Lan 11A2 5 10 6 21 Đạt     0
Thành 12C1 9 10 7 26 Đạt   100.000 đồng 100.000
10D3 8 2 6 16 Thi lại   0
12B3 10 10 4 24 Thi lại Hoá   0
Chinh 10C1 9 2 7 18 Thi lại   0
Hoàng 10A1 2 7 2 11 Hỏng     0
Tùng 11B2 8 9 9 26 Đạt   100.000 đồng 100.000

Yêu Cầu                                                                                                                     

Câu 1  Tính Tổng Điểm = Điểm Toán + Điểm Lý + Điểm Hoá

Câu 2  Hãy tạo giá trị cho cột Kết Quả biết rằng:                                                                                                     

– Học sinh nào thi cả 3 môn có điểm>= 5 thì ghi “Đạt”                                                                                                        

– Học sinh nào có 2 môn thi điểm>= 5 thì ghi “Thi Lại”                                                                                                        

– Các trường hợp còn lại thì ghi “Hỏng” 

Câu 3  Hãy tạo giá trị cho cột Thi Lại biết rằng:                                                                                                        

– Học sinh nào bị Thi Lại thì ghi tên môn thi lại đó (Tức là tên môn thi có điểm <5)

– Các trường hợp còn lại thì để trống

Câu 4  Hãy tạo giá trị cho cột Học Bổng, biết rằng:                                                                                                 

– Học sinh nào thi kiểm tra với Kết Quả “Đạt” và có Tổng Điểm cao nhất thì được nhận : 100000

– Các trường hợp còn lại thì không nhận học bổng. 

Câu 5  Định dạng cột Học Bổng sao cho xuất hiện ký hiệu phân cách hàng ngàn và có ký hiệu tiền tệ là “Đồng”

Bài số 5

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH  
                     
SBD Tên
Thí Sinh

Trường
Diện
Chính Sách
Toán Hoá Điểm
ưu tiên
Tổng
Điểm
Kết
Quả
Kết Quả
Tham Khảo
A01 Thanh A K 3 6 4   13 Rớt Rớt
B01 Le C CLS 10 8 4 1,5 23,5 Đậu Đậu
B02 Viet B CTB 8 6 4 1 19 Đậu Đậu
C01 Hoang C CTB 7 0 1 1 9 Rớt Rớt
D01 Thy C K 10 9 7   26 Đậu Đậu
D02 Thai A MN 9 10 5 0,5 24,5 Đậu Đậu
                     

Bảng Tra Điểm Thi

    Bảng Điểm Chuẩn  
Số
Báo Danh
Toán Hoá     Mã Trường A B C  
D01 10 9 7     Điểm Chuẩn 16 17,5 19  
B01 10 8 4              
D02 9 10 5              
C01 7 0 1              
A01 3 6 4              
B02 8 6 4              

Yêu Cầu                                                                                                         

Câu 1  Dựa vào Số Báo Danh của mỗi thí sinh và tra ở Bảng Tra Điểm Thi hãy xác định giá trị cho các cột điểm  Toán, Lý và Hoá 

Câu 2  Xác định Điểm ưu tiên cho mỗi thí sinh, biết rằng:                                                                                        

 – Nếu thuộc diện chính sách là CLS (Con liệt sỹ) thì được 1,5 điểm

 – Nếu thuộc diện chính sách là CTB (Con thương binh) thì được 1 điểm

– Nếu thuộc diện chính sách là MN (Miền núi) thì được 0,5 điểm

 – Còn ngoài ra không thuộc các diện thì 0 điểm

Câu 3  Tính Tổng Điểm biết rằng Tổng Điểm = Điểm Toán + Điểm Hoá  + Điểm Lý + Điểm ưu tiên

Câu 4  Xác định giá trị cho cột Kết Quả, biết rằng : Nếu: Tổng Điểm >= Điểm Chuẩn thì ghi là “Đậu”  còn ngược lại thì ghi là “Rớt”, trong đó Điểm Chuẩn của mỗi trường thì tra theo Bảng Điểm Chuẩn dựa vào giá trị ở cột Mã Trường

Câu 5  Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

Trên đây là 5 bài tập ketoantd.com gửi đến các bạn đang cần thông tin về bài tập làm kế toán trên excel tham khảo. Bài giải, bài hướng dẫn sẽ được chúng tôi cập nhật tại bài viết này sau ít ngày tới. Bạn nào cần trọn bộ 25 bài tập kế toán bằng excel vui lòng để lại bình luận bên dưới, ketoantd.com sẽ gửi link cho các bạn download với các định dạng như .pdf, .xls…

Nếu bạn thấy việc học kế toán trên excel có nhiều khó khăn và muốn được học với kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề hãy thử tham khảo khóa học kế toán excel của trung tâm kế toán hà nội, chi tiết chương trình vui tham khảo qua link sau

Link chương trình lớp dạy kế toán excel : http://ketoantd.com/huong-dan-day-hoc-cach-lam-so-sach-ke-toan-tren-excel/

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823