BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Các mục đích chính của chuẩn mực kế toán việt nam

Các mục đích chính của chuẩn mực kế toán việt nam

Các mục đích chính của chuẩn mực kế toán việt nam

Theo định nghĩa về chuẩn mực kế toán thì : Chuẩn mực kế toán (accounting standards) là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Nguyên tắc chung là những giả thiết (assumption), khái niệm (concept) và những hướng dẫn dùng để lập báo cáo tài chính

Tiếp nối seri các bài viết về chuẩn mực kế toán mà ketoantd.com đã gửi tới các bạn trong những ngày qua. Thì hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam hiện hành có 26 chuẩn mực được bộ tài chính ban hành qua 5 đợt. Danh sách tên và nội dung chính tóm tắt của bộ 26 chuẩn mực này như sau:

 • Chuẩn mực 1: Chuẩn mực chung
 • Chuẩn mực 2: Hàng tồn kho
 • Chuẩn mực 3: Tài sản cố định hữu hình
 • Chuẩn mực 4: Tài sản cố định vô hình
 • Chuẩn mực 5: Bất động sản đầu tư
 • Chuẩn mực 6: Thuê tài sản
 • Chuẩn mực 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty
 • Chuẩn mực 8: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh
 • Chuẩn mực 9: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • Chuẩn mực 10: Hợp nhất kinh doanh
 • Chuẩn mực 11: Doanh thu và thu nhập khác
 • Chuẩn mực 12: Hợp đồng xây dựng
 • Chuẩn mực 13: Chi phí đi vay
 • Chuẩn mực 14: Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chuẩn mực 15: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 • Chuẩn mực 16: Hợp đồng bảo hiểm
 • Chuẩn mực 17: Trình bày báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực 18: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
 • Chuẩn mực 19: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • Chuẩn mực 20: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Chuẩn mực 21: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con
 • Chuẩn mực 22: Thông tin về các bên liên quan
 • Chuẩn mực 23: Báo cáo tài chính giữa niên độ
 • Chuẩn mực 24: Báo cáo bộ phận
 • Chuẩn mực 25: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
 • Chuẩn mực 26: Lãi trên cổ phiếu.

Mục đích của chuẩn mực kế toán

Mục đích của Chuẩn mực  là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:

a) Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất

b) Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kếtoán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kếtoán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho các thông tin tra báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý

c) Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

d) Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu vá đái giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài chính quy định trong chuẩn mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước.

Vai trò của chuẩn mực này không thay thế các chuẩn mực kế toán cụ thể. Khi thực hiện thì căn cứ vào chuẩn mực kế toán cu thể: Trường hợp chuẩn mực kế toán cụ thể chưa quy định thì thực hiện theo Chuẩn mực chung.

Trên đây là những lý do vì sao phải có chuẩn mực kế toán, sự cần thiết  của chuẩn mực kế toán trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp là điều không thể thiếu. Nhờ có hệ thống chuẩn mực này mà người kế toán nói chung và doanh nghiệp có được nhiều lợi ích, tuân thủ nghiêm các chuẩn mực này tránh vi phạm không đáng có.

Tham khảo một số thông tin khác về chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kiểm toán : http://ketoantd.com/he-thong-danh-muc-cac-chuan-muc-kiem-toan-viet-nam-moi-nhat/

Tài liệu, giáo trình chuẩn mực kế toán : http://ketoantd.com/tuyen-tap-cac-dau-sach-giao-trinh-ve-chuan-muc-ke-toan-viet-nam/

Bài tập chuẩn mực kế toán

Dạng tự luận : http://ketoantd.com/cac-dang-bai-tap-tinh-huong-ve-mon-chuan-muc-ke-toan/

Dạng trắc nghiệm : http://ketoantd.com/99-cau-hoi-de-thi-trac-nghiem-luat-va-chuan-muc-ke-toan/

Các câu hỏi về chuẩn mực kế toán : http://ketoantd.com/hoi-dap-ve-chuan-muc-ke-toan-viet-nam-vas/

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823