BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Các mẫu đơn, biên bản, quyết định liên quan đến tài sản cố định tscđ

Các mẫu đơn, biên bản, quyết định liên quan đến tài sản cố định tscđ

Các mẫu đơn, biên bản, quyết định liên quan đến tài sản cố định tscđ

Như các bạn đã biết thì các mẫu quyết định, mẫu đơn tờ trình, biên bản, hợp đồng liên quan đến tài sản cố định (tscđ) được quy định rất chi tiết tại 2 thông tư 133 và 200. Thông tin thêm đến độc giả đây là 2 thông tư đã thay thế 2 quyết định 48 và 15 cũ trước kia chính thức vào ngày 1/1/2017. Hôm nay ketoantd.com xin được chia sẻ tới bạn đọc các biểu mẫu này để sử dụng khi cần

Trước tiên ketoantd.com muốn mang đến thông tin về khái niệm của tài sản cố định thanh lý, theo đó thì 

TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ

Trước khi sử dụng mẫu số 02 – tscđ theo quy định của pháp luật chúng ta cần chuẩn bị một số thủ tục cần thiết cho việc thanh lý, nhượng bán tscđ.

Nội dung, các bước thủ tục cần chuẩn bị để thanh lý nhượng bán tscđ:

Chuẩn bị các giấy tờ, công văn cần có như sau: 

 • Biên bản kiểm kê tài sản cố định
 • Biên bản đánh giá lại tài sản cố định
 • Hợp đồng kinh tế bán tài sản cố định được thanh lý
 • Biên bản giao nhận tài sản cố định
 • Biên bản hủy tài sản cố định
 • Thanh lý hợp đồng kinh tế bán tài sản cố định
 • Biên bản thanh lý tài sản cố định

Bước 1:  Đề nghị thanh lý tài sản.

   Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình đề thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.

Bước 2:  Quyết định thanh lý tài sản: Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý; kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp:

Thành phần hhội đồng thanh lý tài sản của đơn vị cần có :

Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng

 • + Kế toán trưởng, kế toán tài sản
 • + Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản
 • + Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý
 • + Đại diện đoàn thể: Công đoàn, Thanh tra Nhân dân (nếu cần).

Bước 4: Tiến hành thanh lý: Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị quyết định hình thức xử lý tài sản:

+ Bán tài sản (quyết định giá bán, các thủ tục khi bán…).

+ Huỷ tài sản.

Bước 5: Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý tài sản của đơn vị:

– Hội đồng thanh lý tài sản lập Biên bản thanh lý tài sản cố định, tập hợp các văn bản liên quan đến kết quả xử lý tài sản (hóa đơn bán hàng, biên bản hủy tài sản…).

– Bộ phận kế toán ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo qui định hiện hành của Nhà nước. Tiền thu được từ thanh lý tài sản tại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý tài sản, số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Sơ đồ các bút toán cần sử dụng và cách hạch toán nghiệp vụ thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Mẫu quyết định, biên bản thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 133

Đơn vịKTHN Group

Bộ phận: ………………

Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.

 1. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

 1. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ………………………………………………

– Số hiệu TSCĐ ……………………………………………………………………………….

– Nước sản xuất (xây dựng)……………………………………………………………..

– Năm sản xuất………………………………………………………………………………

– Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ…………………………..

– Nguyên giá TSCĐ…………………………………………………………………….

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý…………………………….

– Giá trị còn lại của TSCĐ………………………………………………..

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

……………………………………………………………………………………

Ngày….. tháng…… năm……
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)
 1. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ: …………………………… (viết bằng chữ)……………………..

– Giá trị thu hồi: ………………………………….….. (viết bằng chữ)……………………..

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Ngày…… tháng…… năm……
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mẫu biên bản thanh lý tscđ theo thông tư 200

 

Đơn vị:………………. Mẫu số 02-TSCĐ
Bộ phận:…………….
                                                      
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ 
Ngày …..tháng…… năm ……

                                                                                                                     Số: ………….
                                                                                                                    Nợ: ………….
                                                                                                                    Có: ………….
Căn cứ  Quyết định số :……..ngày ……tháng ……năm…… của ………………………
……………………………………………………….Về việc thanh lý tài sản cố định.
 
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm: 
Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện ……………………..Trưởng ban
Ông/Bà:………………………..Chức vụ………………Đại diện ………………………Uỷ viên
Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện …………………….Uỷ viên
 
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ………………………………………..
– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………
– Nước sản xuất (xây dựng)…………………………………………………………
– Năm sản xuất ……………………………………………………………………………..
– Năm đưa vào sử dụng ………………………………Số thẻ TSCĐ ………………………..
– Nguyên giá TSCĐ ……………………………………………………………………..
– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý………………………………………
– Giá trị còn lại của TSCĐ…………………………………………………..
 
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

  Ngày ………tháng ………năm ……      
                                                              Trưởng Ban thanh lý 
  (Ký, họ tên)

 
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ: 
– Chi phí thanh lý TSCĐ :………………………….(viết bằng chữ) ………………….
– Giá trị thu hồi :……………………………………….(viết bằng chữ) ……………………
– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm ……….
 

  Ngày ………tháng ………năm ……      
Giám đốc Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên, đóng dấu)   (Ký, họ tên)
 

Click vào đây để download 2 mẫu biên bản này

Lưu ý : Tùy vào quy mô doanh nghiệp, công ty mà bạn áp dụng theo thông tư 133 hay 200. Đối với việc thanh lý tscđ nhà nước như trường học, đơn vị hành chính sự nghiệp bạn không sử dụng 1 trong 2 mẫu trên nhé. Nhưng với 1 trong 2 mẫu này các bạn có thể để làm biên thanh lý tscđ cho các mẫu sau:

 • mẫu đề nghị thanh lý tài sản cố định
 • mẫu tờ trình xin thanh lý tài sản cố định
 • mẫu hợp đồng thanh lý tài sản cố định
 • mẫu biên bản họp thanh lý tài sản cố định
 • mẫu đơn xin thanh lý tài sản cố định
 • mẫu giấy đề nghị thanh lý tài sản cố định
 • mẫu công văn xin thanh lý tài sản cố định
 • biên bản thanh lý tscđ mẫu số 02-tscđ
 • mẫu biên bản họp hội đồng thanh lý tscđ
 • mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tscđ
 • mẫu quyết định của giám đốc thanh lý tscđ
 • thủ tục thanh lý nhượng bán tscđ
 • ban thanh lý tài sản cố định gồm những ai
 • bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định
 • các bước tiến hành thanh lý tài sản cố định
 • doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định
 • văn bản hướng dẫn thanh lý tài sản cố định

Các đối tượng tscđ có thể sử dụng mẫu này ví dụ như

 • thanh lý tài sản cố định vô hình
 • thanh lý tài sản cố định khi giải thể
 • thanh lý tài sản cố định lỗ
 • thanh lý tài sản cố định cao hơn giá trị còn lại
 • thanh lý tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi
 • thanh lý tài sản cố định đã khấu hao hết
 • thanh lý tài sản cố định hết khấu hao
 • thanh lý tài sản cố định đã khấu hao
 • thanh lý tài sản cố định định khoản như thế nào
 • thanh lý hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định
 • thanh lý máy móc tạo tài sản cố định
 • thanh lý tài sản cố định có tính thuế
 • thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất
 • thanh lý tài sản cố định cho cá nhân
 • thanh lý tài sản cố định thuê tài chính
 • hđkt bán tscđ được thanh lý
 • thanh lý tài sản cố định góp vốn
 • thanh lý tài sản cố định hỏng
 • thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao
 • thanh lý tài sản cố định nhập khẩu
 • thanh lý tài sản cố định định khoản
 • thanh lý tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu
 • thanh lý tài sản cố định mới nhất
 • thanh lý tài sản cố định được miễn thuế
 • thanh lý tài sản cố định thấp hơn giá trị còn lại
 • thanh lý tscđ hết khấu hao
 • thanh lý tscđ chưa hết khấu hao

Trên đây là bài hướng dẫn các thủ tục, mẫu đơn tờ trình, sơ đồ hạch toán định khoản các nghiệp vụ về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định theo 2 thông tư mới nhất đang có hiệu lực là 133 và 200.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823