BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Các dạng bài tập nguyên lý kế toán tổng hợp kèm lời giải

Các dạng bài tập nguyên lý kế toán tổng hợp kèm lời giải

Các dạng bài tập nguyên lý kế toán tổng hợp kèm lời giải

Ketoantd.com sẽ chia sẻ với độc giả một số dạng bài tập tổng hợp môn nguyên lý kế toán theo thông tư 200. Bạn nào cần link download bài tập về để tự thực hành vui lòng liên hệ tới ketoantd.com để nhận file nhé

Dạng bài thứ 1

Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SPA, nộp TGTGT theo PP khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, xuât kho theo PP nhập trước xuất trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau:

 1. Nhập kho 2.000 kg NVL chính đơn giá 800.000đ/kg, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ lô NVL chính về đến kho của DN là 3.150.000đ, gồm 5% thuế GTGT, DN thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt. Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi trừ đi khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ.
 1. Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 39.000 đ/kg, TGTGT 10%, thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 2.100.000đ, trong đó gồm 5% TGTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt
 1. Xuất kho 1.000kg NVL chính dùng trực tiếp sản xuất SP A
 2. Xuất kho 2.000kg VL phụ, trong đó, dùng trực tiếp sản xuất SP A là 1.500kg, bộ phận quản lý phân xưởng là 500 kg
 1. Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá 20.000.000đ
 2. Tính ra tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất là 300.000.000 đ, bộ phận quản lý phân xưởng là 100.000.000đ, bộ phận bán hàng là 50.000.000đ, và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 100.000.000đ

7.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí 19%, trừ lương công nhân 6%

 1. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 250.000.000đ, tính cho bộ phận sản xuất là 180.000.000, bộ phận bán hàng là 30.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 40.000.000đ
 1. Điện nước điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000 đ, trong đó TGTGT 10%, sử dụng cho bộ phận sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000đ
 2. Trong kỳ SX hoàn thành 4.000 SP A nhập kho. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 40.000.000đ, số lượng SP dở dang cuối kỳ là 200 SP . Biết rằng DN đánh giá SPDD theo phương pháp NVL chính

Yêu cầu: Định khoán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị SP A

Bài giải dạng số 1

 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

1.a Nợ TK 1521 : 2.000*800.000 = 1.600.000.000

Nợ TK 1331 : 160.000.000

 • Có TK 331 : 1.760.000.000

1.b Nợ TK 331 : 3.150.000

 • Có TK 111 : 3.150.000

1.c Nợ TK 331 : 1.756.850.000

 • Có TK 112 : 1.760.000.000 – 3.150.000 = 1.756.850.000

2.a Nợ TK 1522 : 2.000*39.000 = 78.000.000

Nợ TK 1331 : 7.800.000

 • Có TK 112 : 85.800.000

2.b Nợ TK 1522 : 2.000.000

Nợ TK 1331 : 100.000

 • Có TK 111 : 2.100.000

3. Giá NVL xuất kho = 1.000.000*800.000 = 800.000.000

Nợ TK 621 : 800.000.000

 • Có TK 1521 : 800.000.000

4. Giá NVL phụ nhập kho 78.000.000+2.000.000 = 80.000.000

Nợ TK 621 : (80.000.000/2.000) *1.500 = 60.000.000

Nợ TK 627 : 80.000.000 – 60.000.000 = 20.000.000

 • Có TK 1522 : 80.000.000

5a. Nợ TK 142 : 20.000.000

 • Có TK 153 : 20.000.000

5.b Nợ TK 627 : 10.000.000

 • Có TK 142 : 10.000.000

6. Nợ TK 622 : 300.000.000

Nợ TK 627 : 100.000.000

Nợ TK 641 : 50.000.000

Nợ TK 642 : 100.000.000

 • Có TK 334: 550.000.000

7. Nợ TK 622 : 300.000.000 *19% = 57.000.000

Nợ TK 627 : 100.000.000*19% = 19.000.000

Nợ TK 641 : 50.000.000*19% = 9.500.000

Nợ TK 642 : 100.000.000*19% = 19.000.000

Nợ TK 334 : 550.000.000*6% = 33.000.000

 • Có TK 338 : 137.500.000

8. Nợ TK 627 : 180.000.000

Nợ TK 641 : 30.000.000

Nợ TK 642 : 40.000.000

 • Có TK 214 : 250.000.000

9. Nợ TK 627 : 20.000.000

Nợ TK 641: 10.000.000

Nợ TK 641 : 10.000.000

Nợ TK 131: 4.000.000

 • Có TK 331 : 44.000.000

10 Kết chuyển CP tính giá thành SP

a. Kết chuyển CPNVL phát sinh trong kỳ

Nợ TK 154 : 860.000.000

 • Có TK 621 : 860.000.000

b. Kết chuyển CPNCTT phát sinh trong kỳ

Nợ TK 154 : 357.000.000

 • Có TK 622 : 357.000.000

c. Kết chuyển CPSXC phát sinh trong kỳ

Nợ TK 154 :349.000.000

 • Có TK 627 ; 20.000.000+10.000.000+100.000.000+19.000.000+180.000.000+20.000.000 = 349.000.000

Đánh giá SPDD cuối kỳ =(40.000.000+ 800.000.000)/(4.000 + 200)*200 = 40.000.000

Tổng giá thành SP nhập kho = 40.000.000 + (860.000.000 + 357.000.000 + 349.000.000) – 40.000.000 = 1.566.000.000

Giá thành đơn vị SP = 1.566.000.000/4.000 = 391.500đ/sp

Nhập kho TP A cuối kỳ

Nợ TK 155 : 1.566.000.000

 • Có TK 154 : 1.566.000.000

Dạng bài số 2

Tại một DN có số liệu đầu kỳ của các tài khoản được kế toán tập hợp như sau ( ĐVT : đồng)

– Phải trả cho người bán 300.000.000 đ

– Quỹ dự phòng phải trả 20.000.000 đ

– Phải thu khách hàng 200.000.000đ

– Chi phí trả trước 50.000.000đ

– Phải trả khác 100.000.000đ

– NVL (50.000 kg) 200.000.000đ

– Phải thu khác 19.000.000đ

– Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 10.000.000đ

– Tạm ứng 1.000.000đ

– Vay ngắn hạn 200.000.000đ

– Tiền gửi ngân hàng 200.000.000đ

– Nguồn vốn kinh doanh 1.400.000.000đ

– TSCĐ 1.600.000.000đ

– Hao mòn TSCĐ 400.000.000đ

– Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 50.000.000đ

– CCDC 60.000.000đ

– Tiền mặt 150.000.000 đ

Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sau : 

 1. Nhập kho một CCDC, giá mua ghi trên hóa đơn có TGTGT 10% là 11.000.000đ, chưa thanh toán cho KH. CCDC này sử dụng ở bộ phận SX SP và thuộc loại phân bổ 2 lần. Chi phí vận chuyển là 2.100.000đ, gồm 5% thuế GTGT, doanh nghiệp chi hộ cho bên bán bằng tiền mặt
 1. Thanh lý một TSCĐ sử dụng ở bộ phận sản xuất nguyên giá 300.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm, đã khấu hao hết. Trích khấu hao TSCĐ kỳ này biết rằng mức khấu hao kỳ trước là 25.000.000đ và tất cả TSCĐ đều sử dụng ở bộ phận sản xuất
 1. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 40.000.000đ, bộ phận quản lý phân xưởng là 10.000.000đ
 1. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định
 2. Nhập kho 10.000kg NVL đơn giá 4.290 đ/kg, gồm TGTGT 10 % chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển 1.050.000đ, gồm 5% TGTGT thanh toán bằng tiền mặt
 1. Xuất kho 5.000kg NVL để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 1.000 kg dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn
 1. Xuất kho CCDC ở nghiệp vụ số 1. Phân bổ CCDC đã xuất ở kỳ trước, mỗi kỳ phân bổ 5.000.000đ
 1. Kết chuyển chi phí NVLTT là 20.000.000đ, chi phí nhân công trực tiếp là 47.600.000đ, chi phí SXC là 45.900.000đ vào chi phí sản xuất dở dang để xác định thành phẩm
 1. Cuối kỳ, kết chuyển thành phẩm nhập kho 113.500.000đ
 2. Tạm ứng 50% tiền lương bằng tiền mặt cho người lao động
 3. Khấu trừ vào tiền lương các khoản bồi thường là 1.000.000đ khoản tạm ứng chưa hoàn trả là 1.000.000đ,
 4. Thanh toán lương đợt 2 cho người lao động bằng tiền mặt

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ đồn tài khoản các nghiệp vụ phát sinh

Giải dạng bài số 2

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 1. a. Nợ TK 153 : 10.000.000

Nợ TK 1331 : 1.000.000

 • Có TK 331 : 11.000.000
 1. Nợ TK 331 : 2.100.000

Có TK 111 : 2.100.000

2.a.Nợ TK 214 : 300.000.000

Có TK 211 : 300.000.000

 1. Nợ TK 627 : 25.000.000

Có TK 214: 25.000.000

3 Nợ TK 622 : 40.000.000

Nợ TK 627 : 10.000.000

Có TK 334 : 50.000.000

 1. Nợ TK 622 : 40.000.000*19% = 7.600.000

Nợ TK 627 : 10.000.000*19% = 1.900.000

Nợ TK 334 : 50.000.000*6% = 3.000.000

Có TK 338 : 12.500.000

5.a Nợ TK 152: 10.000*4.290 = 42.900.000

Nợ TK 1331 : 4.290.000

Có TK 331: 47.190.000

 1. Nợ TK 152 : 1.000.000

Nợ TK 1331 : 50.000

Có TK 111 : 1.050.000

 1. Giá xuất kho NVL trong kỳ =( 200.000.000 + 42.900.000 + 1.000.000)/( 50.000 + 10.000) = 4.065đ/kg

Nợ TK 621: 4.065*5.000 = 20.325.000

Nợ TK 627 : 4.065*1.000 = 4.065.000

Có TK 152 : 24.390.000

7.a. Nợ TK 142 : 10.000.000

Có TK 153 : 10.000.000

 1. Nợ TK 627 : 5.000.000

Có TK 142 : 5.000.000

8.Nợ TK 154 :113.500.000

Có TK 621 : 20.000.000

Có TK 622 : 47.600.000

Có TK 627 : 45.900.000

 1. Nợ TK 155 : 113.500.000

Có TK 154 : 113.500.000

10 Nợ TK 334 : 25.000.000

Có TK 111 : 25.000.000

 1. Nợ TK 334 : 2.000.000

Có TK 138 : 1.000.000

Có TK 141 : 1.000.000

 1. Nợ TK334 : 20.000.000

Có TK 111 : 20.000.000

Dạng bài số 3

Tại một DN SX Thành Hưng, trong kỳ SX 1 loại SP có các số liệu liên quan được kế toán ghi nhận như sau:

– Số dư đầu kỳ của TK 154: 3.000.000đ

– Tình hình phát sinh trong kỳ:

 1. Nhập kho 120.000.000đ NVL, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán, CP vận chuyển được trả bằng tiền mặt là 1.000.000đ, TGTGT 10 %. Khoản giảm giá mà bên bán cho doanh nghiệp được hưởng đối với số VL này là 2.000.000đ (giá bán chưa thuế)
 1. Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất SP là 48.000.000đ, bộ phận quản lý phân xưởng SX 12.000.000đ
 1. Nhập kho một số CCDC trả bằng chuyển khoản là 11.600.000đ, TGTGT được khấu trừ là 10 %, CPVC bốc dỡ thanh toán bằng tiền là 440.000đ, gồm TGTGT 10%. Khi nhập kho phát hiện thiếu một số CCDC trị giá 500.000đ, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý
 1. Mua TS CĐHH, giá mua chưa có thuế là 370.000.000đ, TGTGT 10%, trả bằng TGNH. Chi phí trước khi sử dụng được trả bằng tiền mặt là 11.000.000đ, gồm 10 % TGTGT
 1. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân trực tiếp SX là 28trđ, cho nhân viên phân xưởng là 12 tr đ
 1. Trích BHXH,BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định để tính vào CP có liên quan kể cả phần trừ lương của người lao động
 2. Khấu hao TSCĐ tính cho phân xưởng sản xuất là 6.000.000đ
 3. Trong tháng phân xưởng SX hoàn thành 800 SP, đã nhập kho TP, cho biết chi phí SXDD cuối tháng là 5.000.000đ

Yêu cầu: Tính toán định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản chữ T có liên quan. Xác định giá thành đơn vị SP

Bài giải dạng số 3

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 1. a Nợ TK 152 : 120.000.000

Nợ TK 1331 : 12.000.000

Có TK 331: 132.000.000

 1. Nợ TK 152 : 1.000.000

Nợ TK 1331 : 100.000

Có TK 111 : 1.100.000

 1. Nợ TK 331 : 2.000.000

Có TK 152 : 2.000.000

 1. Nợ TK 621 : 48.000.000

Nợ TK 627 : 12.000.000

Có TK 152: 60.000.000

 1. a Nợ TK 153 : 11.600.000

Nợ TK 1331 : 1.160.000

Có TK 112 : 12.760.000

 1. Nợ TK 153 : 4.000.000

Nợ TK 1331: 400.000

Có TK 111: 4.400.000

 1. Nợ TK 138(1381) : 500.000

Có TK 153 : 500.000

4.a Nợ TK 211 : 370.000.000

Nợ TK 1331 : 37.000.000

Có TK 112 : 407.000.000

 1. Nợ TK 211 : 10.000.000(241 – 211)

Nợ TK 1331 : 1.000.000

Có TK 111 : 11.000.000

5 Nợ TK 622 : 28.000.000.

Nợ TK 627 : 12.000.000

Có TK 334 : 40.000.000

6 Nợ TK 622 : 28.000.000*19% = 5.320.000

Nợ TK 627 : 12.000.000*19% = 2.280.000

Nợ TK 334 : 40.000.000*6% = 2.400.000

Có TK 338 : 10.000.000

7 . Nợ TK 627 : 6.000.000

Có TK 214 : 6.000.000

8 a. Kết chuyển CP phát sinh trong kỳ tính giá thánh SP

Nợ TK 154 : 107.600.000

Có TK 621: 48.000.000

Có TK 622 : 28.000.000 + 5.320.000 = 33.320.000

Có TK 627 : 12.000.000 + 12.000.000 + 2.280.000 = 26.280.000

Tổng giá thành SP = 3.000.000 + 107.600.000 – 5.000.000 = 105.600.000

Giá thành đơn vị SP = 105.600.000/800 = 132.000đ/sp

 1. Nhập kho TPBB

Nợ TK 155 : 105.600.000

Có TK 154 : 105.600.000

Dạng bài tập số 4

Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SP A nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, xuất kho theo pp nhập trước xuất trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau:

 1. Nhập kho 10.000 kg NVLC đơn giá 80.000đ/kg, TGTGT 10 %, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ lô hàng là 2.100.000, gồm TGTGT 5%, DN thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt. Một tuần sau, DN chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi trừ đi khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ.
 1. Nhập kho 2.000kg vật liệu phụ, đơn giá 41.000đ/kg, TGTGT 10 %, thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. CP vận chuyển 2.100.000đ, trong đó gồm 5%TGTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt
 1. Xuất kho 1.500 kg NVLC dùng trực tiếp SXSP A
 2. Xuất kho 230 KG vật liệu phụ, trong đó dùng trực tiếp SXSP A là 150kg, bộ phận quản lý phân xưởng là 50 kg, bộ phận bán hàng là 20 kg, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10 kg
 1. Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá 2.000.000đ
 2. tính ra tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 300.000.000đ, bộ phân quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán hàng 50.000.000đ và bộ phận quản lý DN là :100.000.000đ
 1. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí 19%, trừ vào lương nhân công 6%
 2. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 25.000.000đ tính cho bộ phận sản xuất là 18.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 4.000.000 đ
 1. Điện, nước, điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000đ, trong đó TGTGT 10 %, sử dụng cho bộ phận SX là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000đ
 1. Trong kỳ sản xuất hoàn thành 2.000 sp A nhập kho. CP sản xuất dở dang đầu kỳ 40.000.000đ, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 200 SP.Biết rằng DN đánh giá SPDD theo CP NVLC
 1. Báo hỏng một CCDC trị giá ban đầu là 3.000.000đ, biết rằng CCDC này sử dụng ở bộ phận bán hàng, phế liệu bán thu bằng tiền mặt là 500.000đ
 1. Xuất kho 1.000 sp đi tiêu thụ trực tiếp, giá bán đơn vị 120.000đ, TGTGT 10%,khách hàng thanh toán 20 % bằng tiền mặt, phần còn lại thanh toán bằng chuyển khoản

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính kết quả kinh doanh trong kỳ

Bài giải dạng số 4

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1a. Nợ TK 1521: 80.000*10.000 = 800.000.000

Nợ TK 1331 : 80.000.000

 • Có TK 331: 880.000.000

1b. Nợ TK 331 : 2.100.000

 • Có TK 111 : 2.100.000

1c. Nợ TK 331 : 880.000.000-2.100.000 = 877.900.000

 • Có TK 112 : 877.900.000
 1. Nợ TK 1522 : 2.000*41.000 = 82.000.000

Nợ TK 1331 : 8.200.000

Có TK 112 : 90.200.000

2b. Nợ TK 1522 ; 2.000.000

Nợ TK 1331 : 100.000

Có TK 111: 2.100.000

 1. Nợ TK 621 : 1.500*80.000 = 120.000.000

Có TK 1521 : 120.000.000

 1. Nợ TK 621: 150*((82.000.000+2.000.000)/2.000)=6.300.000

Nợ TK 627 : 50*42.000 = 2.100.000

Nợ TK 641 : 20*42.000 = 840.000

Nợ TK 642 : 10*42.000 = 420.000

Có TK 1522 : 9.660.000

 1. a Nợ TK 142 : 2.000.000

Có TK 153 : 2.000.000

5b. Nợ TK 627 : 1.000.000

Có TK 142 : 1.000.000

 1. Nợ TK 622 : 300.000.000

Nợ TK 627 : 100.000.000

Nợ TK 641 : 50.000.000

Nợ TK 642 : 100.000.000

 • Có TK 334 : 550.000.000

7.Nợ TK 622 : 300.000.000*19% = 57.000.000

Nợ TK 627 : 100.000.000*19% = 19.000.000

Nợ TK 641: 50.000.000*19% = 9.500.000

Nợ TK 642 : 100.000.000*19% = 19.000.000

Nợ TK 334 : 550.000.000*6% = 33.000.000

Có TK 338 : 137.500.000

8 Nợ TK 627 : 18.000.000

Nợ TK 641 : 3.000.000

Nợ TK 642 ; 4.000.000

Có TK 214 : 25.000.000

 1. Nợ TK 627 ; 20.000.000

Nợ TK 641 : 10.000.000

Nợ TK 642 : 10.000.000

Nợ TK 1331 : 4.000.000

Có TK 331 : 44.000.000

 1. Kết chuyển chi phí tính giá thành SP

Nợ TK 154 : 643.400.000

Có TK 621 : 120.000.000 + 6.300.000 = 126.300.000

Có TK 627 : 2.100.000+1.000.000+100.000.000 + 19.000.000+18.000.000+ 20.000.000 =

160.100.000

Có TK 622 : 57.000.000 + 300.000.000 = 357.000.000

CPDD CK = ((40.000.000 + 120.000.000)/(2.000 + 200))*200 = 14.545.454

Trên đây là 4 dạng bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán mà ketoantd.com gửi đến độc giả cùng lời giải tham khảo. Ketoantd.com chúc các bạn học tập tốt

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823