BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Biểu mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo một số quyết định

Biểu mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo một số quyết định

Biểu mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo một số quyết định

Mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán được quy định rất chi tiết tại các thông tư, quyết định ban hành cho dân làm nghề kế toán và các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Qua bài viết sau ketoantd.com xin được gửi tới độc giả một số biểu mẫu này theo các quyết định như, quyết định 15, 48, 19.

Xin lưu ý tới quý độc giả là quyết định 15 và 48 chính thức hết hiệu lực và được thay thế bởi thông tư 200 và 133. Thông tin bài viết này mang tính tham khảo cho các bạn có thắc mắc, không mang tính áp dụng thực tế, các bạn trước kia đang làm theo quyết định 15 hãy cập nhật lên thông tư 200 nhé, tương tự với qđ 48 thì cập nhật lên tt 133

Biểu mẫu sổ sách, chứng từ theo quyết định 15/2006:

 • Mẫu số S01-DN: Nhật ký – Sổ Cái
 •  Mẫu số S02a-DN: Chứng từ ghi sổ
 •  Mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
 •  Mẫu số S02c1-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)
 •  Mẫu số S02c2-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)
 •  Mẫu số S03a-DN: Sổ Nhật ký chung
 •  Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền
 •  Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký chi tiền
 •  Mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua hàng
 •  Mẫu số S03a4-DN: Sổ Nhật ký bán hàng
 •  Mẫu số S03b-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)
 •  Mẫu số S04a1-DN: Nhật ký Chứng từ số 1: Ghi Có tài khoản 111 – Tiền mặt
 •  Mẫu số S04a2-DN: Nhật ký Chứng từ số 2: Ghi Có tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
 •  Mẫu số S04a3-DN: Nhật ký Chứng từ số 3 : Ghi Có tài khoản 113 – Tiền đang chuyển
 •  Mẫu số S04a4-DN: Nhật ký Chứng từ số 4: Ghi Có các Tài khoản 311 – Vay dài hạn, 315 – Nợ dài hạn dến hạn trả, 341 – Vay dài hạn, 342 – Nợ dài hạn, 343 – Trái phiếu phát hành
 •  Mẫu số S04a5-DN: Nhật ký Chứng từ số 5: Ghi Có Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
 •  Mẫu số S04a6-DN: Nhật ký Chứng từ số 6: Ghi Có Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường
 •  Mẫu số S04a7-DN: Nhật ký Chứng từ số 7: 
 • Phần I: Tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp
 • PHẦN II: Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
 • PHẦN III: Số liệu chi tiết phần “luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh”
 •  Mẫu số S04a8-DN: Nhật ký Chứng từ số 8: Ghi Có các TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911
 •  Mẫu số S04a9-DN: Nhật ký Chứng từ số 9: Ghi có Tài khoản 211 – TSCĐ hữu hình, Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính, Tài khoản 213 – TSCĐ vô hình, Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư
 •  Mẫu số S04a10-DN: Nhật ký Chứng từ số 10: Ghi có Tài khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.
 •  Mẫu số S04b1-DN: Bảng kê số 1: Ghi Nợ Tài khoản 111 – Tiền mặt
 •  Mẫu số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
 •  Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ ( TK 152, 153)
 •  Mẫu số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng, Dùng cho các tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631
 •  Mẫu số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: – Chi phí đầu tư XDCB( TK 241), – Chi phí bán hàng (TK 641), – Chi phí quản lý doanh nghiệp (642)
 •  Mẫu số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: – Chi phí trả trước ( TK 142, TK 242 ), – Chi phí phải trả ( TK 335), – Dự phòng phải trả ( TK 352). 
 •  Mẫu số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: – Thành phẩm (TK 155), – Hàng hóa (TK 156), – Hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).
 •  Mẫu số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá thực tế thành phẩm, hàng hóa, hàng hóa kho bảo thuế
 •  Mẫu số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)
 •  Mẫu số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)
 •  Mẫu số S05-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)
 •  Mẫu số S06-DN: Bảng cân đối số phát sinh
 •  Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt
 •  Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 •  Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng
 •  Mẫu số S10-DN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 •  Mẫu số S11-DN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 •  Mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)
 •  Mẫu số S21-DN: Sổ tài sản cố định
 •  Mẫu số S22-DN: Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
 •  Mẫu số S23-DN: Thẻ Tài sản cố định
 •  Mẫu số S31-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
 •  Mẫu số S32-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
 •  Mẫu số S33-DN: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
 •  Mẫu số S34-DN: Sổ chi tiết tiền vay
 •  Mẫu số S35-DN: Sổ chi tiết bán hàng
 •  Mẫu số S36-DN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
 •  Mẫu số S37-DN: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
 •  Mẫu số S38-DN: Sổ chi tiết các tài khoản
 •  Mẫu số S41-DN: Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 •  Mẫu số S42-DN: Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
 •  Mẫu số S43-DN: Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
 •  Mẫu số S44-DN: Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
 •  Mẫu số S45-DN: Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
 •  Mẫu số S51-DN: Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
 •  Mẫu số S52-DN: Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 •  Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế GTGT
 •  Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
 •  Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

Mẫu sổ sách chứng từ kế toán theo quyết định 48

 •  Mẫu số S01 – DNN : NHẬT KÝ – SỔ CÁI
 •  Mẫu số S02a – DNN : CHỨNG TỪ GHI SỔ
 •  Mẫu số S02b – DNN : SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
 •  Mẫu số S02c1 – DNN : SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)
 •  Mẫu số S02c2 – DNN : SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)
 •  Mẫu số S03a – DNN : SỔ NHẬT KÝ CHUNG
 •  Mẫu số S03a1 – DNN : SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
 •  Mẫu số S03a2 – DNN : SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
 •  Mẫu số S03a3 – DNN : SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG
 •  Mẫu số S03a4 – DNN : SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
 •  Mẫu số: S03b – DNN : SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
 •  Mẫu số S04 – DNN : BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
 •  Mẫu số S05a – DNN : SỔ QUỸ TIỀN MẶT
 •  Mẫu số S05b – DNN : SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
 •  Mẫu số S06 – DNN : SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
 •  Mẫu số S07 – DNN : SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU,DỤNG CỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
 •  Mẫu số S08 – DNN : BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM,HÀNG HOÁ
 •  Mẫu số S09 – DNN : THẺ KHO (SỔ KHO)
 •  Mẫu số S10- DNN : SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 •  Mẫu số S11- DNN : SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG
 •  Mẫu số S12 – DNN : THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 •  Mẫu số S13 – DNN : SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
 •  Mẫu số S14 – DNN : SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ
 •  Mẫu số S15-DNN : SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ
 •  Mẫu số S16 – DNN : SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY
 •  Mẫu số S17-DNN : SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
 •  Mẫu số S18-DNN : SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
 •  Mẫu số S19-DNN : THẺ TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM, DỊCH VỤ
 •  Mẫu số S20 – DNN :SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
 •  Mẫu số S21-DNN : SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
 •  Mẫu số S22 – DNN : SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ
 •  Mẫu số S23 – DNN : SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ( Dùng cho các TK: 121, 221)
 •  Mẫu số S24 – DNN : SỔ THEO DÕI CHI TIẾT NGUỒN VỐN KINH DOANH (TK 411)
 •  Mẫu số S25 – DNN : SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÀI KHOẢN 241- XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
 •  Mẫu số S26 – DNN : SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 •  Mẫu số S27 – DNN : SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI
 •  Mẫu số S28 – DNN : SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Xem thêm danh mục biểu mẫu sổ sách, chứng từ kế toán theo thông tư 133 thay thế quyết định 48 qua đường dẫn sau: http://ketoantd.com/tat-tan-tat-bieu-mau-chung-tu-so-ke-toan-theo-thong-tu-133/

Trên đây là toàn bộ biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán chi tiết cho từng quyết định mà ketoantd.com tổng hợp lại xin được gửi tới quý độc giả. Các bạn cần xem chi tiết mẫu nào hãy chịu khó search lại mẫu mình cần tìm trên mạng là sẽ thấy và có thể download về nếu cần. Nếu đăng chi tiết từng mẫu sổ kế toán, chứng từ này thì bài viết sẽ rất dài, gây khó khăn để độc giả có các nhìn toàn cảnh.

Ketoantd.com chúc các bạn công tác tốt !

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823