BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bảng cân đối kế toán ngân hàng : Nguyên tắc, cách lập, cách đọc, xem

Bảng cân đối kế toán ngân hàng : Nguyên tắc, cách lập, cách đọc, xem

Nguyên tắc lập, cách đọc, xem bảng cân đối kế toán của các ngân hàng

Bảng cân đối kế toán là một trong những nghiệp vụ không quá khó đối với các bạn làm kế toán lâu năm nghiệm. Nhưng phần hành này lại gây ra nhiều trở ngại, khó khăn cho các bạn kế toán newbie mới vào nghề do có khá nhiều thông số cần phải quan tâm. Ketoantd.com xin được gửi tới các bạn kế toán đặc biệt là những bạn kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm một số kiến thức về cách lập, đọc, xem bảng cân đối kế toán

Chuẩn bị trước khi lập bảng cân đối kế toán

Trước khi lập bảng cân đối kế toán, nhân viên kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Trước khi khoá sổ. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, số liệu trên sổ kế toán và số thực kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản.

Lập bảng cân đối kế toán

Khi lập bảng cân đối kế toán, những chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản phản ánh tài sản có số dư Nợ thì căn cứ vào số dư Nọ để ghi. Những chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản phản ánh nguồn vốn, có số dư có thì căn cứ vào số dư có của tài khoản để ghi.

Những chỉ tiêu thuộc các khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư chi tiết của các tài khoản phải thu, tài khoản phải trả. Nếu số dư chi tiết là dư Nợ thì qui ở phần “tài sản”, nếu số dư chi tiết là số dư có thì ghi ở phần “nguồn vốn”.

Một số chỉ tiêu liên quan đến các tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng (như TK : 214, 129, 229, 139, 159) luôn có số dư có, nhưng khi lên bảng cân đối kế toán thì ghi ở phần tài sản theo số âm; các tài khoản nguồn vốn như 412, 413, 421 nếu có số dư bên Nợ thì vẫn ghi ở phần “nguồn vốn”, nhưng ghi theo số âm.

Có một vài sự khác biệt giữa bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp với các ngân hàng

Nhìn  chung, bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp cũng như của ngân hàng thương mại đều phản ánh chung một nội dung, đó là tình hình tài sản cũng như là nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp (hay ngân hàng) tại một thời điểm nhất định (thường là cuối kì kế toán).

Tuy nhiên, giữa bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và của ngân hàng thương mại có một số khác biệt nhất định.

PHẦN TÀI SẢN

Giống như trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, phần tài sản trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của ngân hàng thương mại vào thời điểm báo cáo. Tuy nhiên nếu như ở bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, phần tài sản được chia thành hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn thì ở bảng cân đối kế toán của ngân hàng, phần tài sản được chi tiết theo hình thức tồn tại trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng và cũng được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. Sở dĩ không trình bày phần tài sản của ngân hàng thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là vì phần lớn tài sản của ngân hàng tồn tại dưới dạng tiền có tính thanh khoản rất cao, việc sử dụng không gặp một hạn chế nào có thể thực hiện hoặc thanh toán trong tương lai gần.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
-Khoản mục (KM) tiền:

Tiền mặt, vàng bạc, đá quý

Tiền gửi tại NHNN

Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng và cho vay các tổ chức tín dụng khác

 Việc phân biệt số dư tiền gửi của ngân hàng tại các ngân hàng khác và tại các đơn vị khác trên thị trường tiền tệ là cần thiết để đánh giá mối liên hệ và sự độc lập của ngân hàng này với ngân hàng khác và với thị trường tiền tệ.

-Khoản mục (KM) tiền

Tiền

Các khoản tương đương tiền

 

KM cho vay khách hàng (hoạt độn tín dụng của ngân hàng)

 

 

KM phải thu khách hàng: về bản chất thì hình thức bán chịu cho khách hàng làm xuất hiện KM phải thu khách hàng cũng là hoạt động tín dụng của doanh nghiệp.
KM các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác. Không có khoản mục này
Không có khoản mục này KM hàng tồn kho

KM bất động sản đầu tư

KM chứng khoán kinh doanh

KM chứng khoán đầu tư

KM góp vốn đầu tư dài hạn

KM các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

KM các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

KM tài sản cố định (bao gồm tài sản cố định hữu hình và vô hình) KM tài sản cố định

 

KM tài sản có khác KM tài sản ngắn hạn khác

KM tài sản dài hạn khác

PHẦN NGUỒN VỐN

Cũng giống như phần nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, phần nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng cũng phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có vào thời điểm lập báo cáo của ngân hàng thương mại, được chia thành nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó nhằm đánh giá khả năng huy động vốn của ngân hàng. Riêng phần nợ phải trả trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng sẽ không chia thành nợ phải trả ngắn hạn và nợ phải trả dài hạn giống như trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Nguyên do là vì phần lớn nợ phải trả của ngân hàng đều có thể thực hiện hay thanh toán trong thời gian gần.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Khoản mục (KM) nợ phải trả:

Tiền gửi của các ngân hàng và tổ chức tương tự

Tiền gửi từ thị trường tiền tệ

Tiền gửi của khách hàng

Chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu, hối phiếu và các chứng chỉ nhận nợ, các khoản đi vay khác…

Khoản mục (KM) nợ phải trả:

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Khoản mục (KM) vốn chủ  sở hữu

 Vốn góp

Các khoản dự trữ, các quỹ

Lợi nhuận chưa phân phối.

 

 

Khoản mục (KM) vốn chủ  sở hữu

Vốn góp chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần

Cổ phiếu quỹ

Các quỹ

Lợi nhuận chưa phân phối.

Ngoài ra trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng cón phai trinh bày thêm phần nợ tiềm tàng và các cam kết tín dụng, cam kết khác. Nội dung và giá trị các nghĩa vụ nợ tiềm ẩnvà cáo cam kết được trình bày ngoài bảng cân đối kế toán.

PHẦN NGOẠI BẢNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Các khoản tín dụng gián tiếp như: bảo lãnh nợ, bảo lãnh thanh toán, thư tín dụng, các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế như: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng,… các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn ngắn hạn phát sinh từ việc sử dụng hàng hóa giao nhận là tài sản đảm bảo, các cam kết bảo lãnh phát hành giấy tờ có giá… .

Các cam kết của ngân hàng với khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch trong tương lai như: các hợp đồng giao dịch lãi suất, hợp đồng giao dịch ngoại tệ,…

 

Phản ánh những tài sản hiện có ở doanh nghiệp nhưng không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát lâu dài của doanh nghiệp như:

Tài sản thuê ngoài; Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công; Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi.

Phản ánh một số chỉ tiêu kinh tế đã được phản ánh ở các tài khoản trong Bảng cân đối kế toán, nhưng cần theo dõi để phục vụ yêu cầu quản lý như: Nợ khó đòi đã xử lý; Ngoại tệ các loại (chi tiết theo nguyên tệ); Dự toán chi sự nghiệp.

Kết cấu của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán đưa cho chúng ta toàn bộ giá trị tài sản hiện có, hình thái vật chất của tài sản, nguồn hình thành tài sản đó. Qua đó đánh giá khái quát được tình hình tài chính, sự biến động tăng giảm của nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết cấu bảng cân đối kế toán Căn cứ vào các yêu cầu biểu hiện 2 mặt khác nhau của tài sản trong doanh nghiệp, tài sản đó gồm những gì và tài sản đó do đâu mà có nên kết cấu của bảng được xây dựng theo 2 bên hoặc 2 phần: phần tài sản và phần nguồn vốn.

Phần tài sản: Phần tài sản phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm tài sản (theo tính lưu động giảm dần).

Phần tài sản được chia làm 2 loại lớn:

  • Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.
  • Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

Phần nguồn vốn : Phần nguồn vốn phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm nguồn vốn theo thời hạn thanh toán tăng dần.

Phần nguồn vốn được chia làm 2 loại lớn:

  • Nợ phải trả.
  • Nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong từng loại còn chia thành nhiều mục, nhiều khoản để phản ánh chi tiết theo yêu cầu quản lý chung theo những quy định và sắp xếp thống nhất

Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán

Khi lập và trình bày bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính. Dưới đây là một số nguyên tắc mà người lập bảng cân đối kế toán cấn lưu ý.

Trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn cuả chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng

Thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:

Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào lọai ngắn hạn.

Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ trên 12 tháng tới trở lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào lọai dài hạn.

Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng

Thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:

Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào lọai ngắn hạn

Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại dài hạn

Thông tin tham khảo thêm

Bạn có thể tham khảo và thực hành cách đọc bảng cân đối kế toán rút gọn của các ngân hàng trên mạng internet như :

  • Bảng cân đối kế toán của ngân hàng vietcombank
  • Bảng cân đối kế toán của ngân hàng thương mại
  • Bảng cân đối kế toán ngân hàng sacombank 2014
  • Bảng cân đối kế toán của ngân hàng vietinbank, techcombank…

Trên đây là một số thông tin về bảng cân đối kế toán mà chúng tôi tổng hợp được gửi đến độc giả theo dõi. Đừng quên theo dõi tin tức từ trang ketoantd.com nhé. Thông tin kế toán luôn được bộ phận biên tập của chúng tôi cập nhật hằng ngày, hằng giờ.

Kế toán hà nội – Tinh hoa nghệ thuật kế toán

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823