BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bài tập thực hành môn tổ chức hạch toán kế toán có lời giải

Bài tập thực hành môn tổ chức hạch toán kế toán có lời giải

Bài tập thực hành môn tổ chức hạch toán kế toán tại doanh nghiệp có lời giải

Bài tập

Tại một doanh nghiệp sản xuất hai loại SP A ,B có các tài liệu về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong tháng 1/2009 như sau :

Tài liệu I

1. Xuất kho vật liệu trị giá 6.200.000 cho các bộ phận sau:

– Sản xuất sản phẩm A : 3.500.000

– Sản xuất Sản phẩm B : 2.200.000

– Phục vụ ở phân xưởng sản xuất : 300.000

– Bộ phận bán hàng : 100.000

– Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 100.000

2. Tiền lương phải trả : 1.500.000 , tính cho các bộ phân sau :

– Công nhân sản xuất sản phẩm A : 600.000

– Công nhân sản xuất sản phẩm B : 400.000

– Phục vụ ở phân xưởng sản xuất : 200.000

– Bộ phận bán hàng : 100.000

– Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 200.000

3. Các khoản trích theo lương tính vào chi phí theo quy định 19%

4. Khấu hao tài sản cố định : 1.800.000

– Phân xưởng sản xuất : 1.000.000

– Bộ phận bán hàng : 300.000

– Bộ phận quản lỳ doanh nghiệp: 500.000

5. Tiền điện phải trả : 800.000

– Sản xuất sản phẩm : 462.000

– Bộ phận bán hàng : 138.000

– Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 200.000

6.Chi khác trả bằng tiền mặt : 500.000

– Bộ phận bán hàng : 200.000

– Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 300.000

Tài liệu II

– Số đơn vị SP hoàn thành nhập kho trong tháng: SPA 900, SPB 450

– Giá trị SP dở dang đầu tháng của SP A: 180.000đ, SPB : 200.000đ

– Giá trị SP dở dang cuối tháng của SP A : 164.000đ, SPB : 236.000đ

– Chi phí SXC phân bổ theo tỷ lệ với tiền lương nhân công trực tiếp

– Phế liệu thu hồi được trong quá trình SX được nhập kho có giá trị 50.000(trong đó từ sản xuất SPA: 30.000, SPB : 20.000)

Tài liệu III

Xuất kho 600 SPA và 400 SPB để bán trực tiếp cho khách hàng. Sản phẩm xuất kho được tính giá theo PP nhập trước xuất trước. Cho biết sản phẩm tồn kho đầu tháng:

– SPA : 100 đơn vị, đơn giá : 5.500đ/SP – SPB : 50 đơn vị, đơn giá : 7.800đ/SP Ngươì mua trả bằng tiền gửi ngân hàng, đơn giá bán SPA : 8.600đ, đơn giá SPB : 12.000đ. Thuế suất thuế GTGT 10%

Yêu cầu :

1 Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

2.Định khoản xác định kết quả kinh doanh và kết chuyển lợi nhuận trong kỳ.

3.Phẩn ánh vào sơ đồ chữ T các nghiệp vụ liên quan đến xác định KQKD

Bài giải

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh I.

1. Nợ TK 621: 5.700.000

 • – Sản xuất sản phẩm A : 3.500.000
 • – Sản xuất sản phẩm B : 2.200.000

Nợ TK 627 : 300.000

Nợ TK 641 : 100.000

Nợ TK 642 : 100.000

 • Có TK 152 : 6.200.000

2. Nợ TK 622 : 1.000.000

 • – Công nhân sản xuất SP A : 600.000
 • – Công nhân sản xuất SP B : 400.000

Nợ TK 627 : 200.000

Nợ TK 641 : 100.000

Nợ TK 642 : 200.000

 • Có TK 334 : 1.500.000

3. Nợ TK 622 : 1.000.000*19% = 190.000

– Công nhân sản xuất SP A : 600.000*19% = 114.000

– Công nhân sản xuất SP B : 400.000*19% = 76.000

Nợ TK 627 : 200.000*19% = 38.000

Nợ TK 641 : 100.000 *19% = 19.000

Nợ TK 642 : 200.000*19% = 38.000

 • Có TK 338 : 285.000

4. Nợ TK 627 : 1.000.000

Nợ TK 641 : 300.000

Nợ TK 642 : 500.000

 • Có TK 214 : 1.800.000

5. Nợ TK 627 : 462.000

Nợ TK 641 : 138.000

Nợ TK 642 : 200.000

 • Có TK 331 : 800.000

6. Nợ TK 641 : 200.000

Nợ TK 642 : 300.000

Có TK 111 : 500.000

7.Kết chuyển CP sản xuất trong kỳ

a. K/c CPNVLTT

Nợ TK 154 : 5.700.000

 • Có TK 621 : 5.700.000

Trong đó

 • SPA : 3.500.000
 • SP B : 2.200.000

b. K/c CPNCTT

Nợ TK 154 : 1.190.000

 • Có TK 622 : 1.190.000

Trong đó :

 • SPA : 714.000
 • SPB : 476.000

c. K/c CPSXC

 • Nợ TK 154 : 2.000.000
 • Có TK 627 : 300.000+200.000+38.000+1.000.000+462.000 = 2.000.000

Trong đó:

 • SPA: 2.000.000/1.190.000*714.000=1.200.000
 • SPB: 2.000.000 – 1.200.000 = 800.000

Tính giá thành SP nhập kho + Tổng giá thành SPA = 180.000+(3.500.000+714.000+1.200.000)- 164.000-30.000 = 5.400.000

Giá thành đơn vị SP A = 5.400.000/900 = 6.000đ/sp + Tổng giá thành SPB = 200.000+(2.200.000+476.000+800.000) – 236.000 – 20.000 = 3.420.000

Giá thành đơn vị SP B = 3.420.000/450 = 7.600 đ/sp

d. Phế liệu thu hồi nhập kho

Nợ TK 152 : 50.000

Trong đó

 • SP A=30.000
 • SP B=20.000

Có TK 154 : 50.000

e. Nhập kho TP trong kỳ

Nợ TK 155 : 8.820.000

 • Có TK 154 : 8.820.000

Trong đó

 • SPA = 5.400.000
 • SPB = 3.420.000

8.Xuất kho TP – Tính giá TP xuất kho trong kỳ theo PP nhập trước xuất trước Đối với SPA; 100*5.500 + 500*6.000 = 550.000+3.000.000 = 3.550.000

Đối với SP B : 50*7.800 + 350*7.600 = 390.000 + 2.660.000 = 3.050.000

a. Nợ TK 632 : 6.600.000 Có TK 155 : 6.600.000

Trong đó

 • SP A : 3.550.000
 • SP B : 3.050.000

b. Nợ TK 112 : 10.956.000

 • Có TK 511: 600*8.600+400*12.000 = 5.160.000 + 4.800.000 = 9.960.000
 • Có TK 3331 : 996.000

Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ Kết chuyển GVHB :

 • Nợ TK 911 : 6.600.000
 • Có TK 632 ; 6.600.000

Kết chuyển CPBH :

 • Nợ TK 911 ; 838.000
 • Có TK 641 ; 100.000+100.000+300.000+138.000+200.000 = 838.000

Kết chuyển CPQLDN 

Nợ TK 911 : 1.300.000

Có TK 642 ; 100.000+200.000+500.000+200.000+300.000 = 1.300.000

Kết chuyển DTTTSP :

Nợ TK511 : 9.960.000

Có TK 911 ; 9.960.000

KQKD = 9.960.000-(6.600.000+838.000+1.300.000) = 1.222.000

Nợ TK 911 : 1.220.000

 • Có TK 421 ; 1.220.000

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823