BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / 99 câu hỏi đề thi trắc nghiệm luật và chuẩn mực kế toán

99 câu hỏi đề thi trắc nghiệm luật và chuẩn mực kế toán

99 câu hỏi đề thi trắc nghiệm luật và chuẩn mực kế toán

Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm về pháp luật và các chuẩn mực kế toán dành cho các bạn có nhu cầu học, đặc biệt những bạn chuẩn bị thi hết học phần môn chuẩn mực kế toán. Ketoantd.com xin được gửi tới độc giả bộ 99 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật và chuẩn mực kế toán tự giải. Nội dung chính của bộ câu hỏi, đề thi này như sau: 

Stt Nội dung câu hỏi Đáp án trả lời đúng Phương án lựa chọn 1 Phương án lựa chọn 2 Phương án lựa chọn 3 Phương án lựa chọn 4 Phương án lựa chọn 5
1 Công ty kinh doanh bât động sản X thuê một tòa nhà theo HĐ thuê tài chính để cho thuê lại thì tòa nhà này được ghi nhận là?   Hàng hóa bất động sản Bất động sản đầu tư TSCD hữu hình TSCD thuê tài chính  
2 CP phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho DN như CP thành lập doanh nghiệp, CP đào tạo nhân viên được ghi nhận vào?   TSCD vô hình CPSX kinh doanh trong kỳ CP trả trước chờ phân bổ    
3 Nội dung của chuẩn mực số 16 là về?   Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ Chi phí đi vay Hợp nhất kinh doanh Trình bày báo cáo tài chính  
4 Theo chuẩn mực số 24 về lưu chuyển tiền tệ, các khoản tiền bán chứng khoán vì mục đích thương mại được ghi nhận vào?   Luồng thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ Luồng thu khác từ hoạt động kinh doanh Luồng thu từ hoạt động đầu tư Không có phương án đúng  
5 Giá trị thuần của hàng tồn kho được tính là?   Giá bán hàng hóa-Giá thành sản xuất hàng hóa Giá bán hàng hóa-giá thành sx hàng hóa- chi phí tiêu thụ hàng hóa Giá bán hàng hóa-giá thành sx hàng hóa- chi phí tiêu thụ hàng hóa- chi phí quản lý doanh nghiệp Không có phương án đúng  
6 Phần CP NVL, CP NC và CPC khác vượt quá định mức được tính vào?   Giá thành sản xuất hàng hóa trong kỳ Giá vốn hàng bán trong kỳ Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ Không có phương án đúng  
7 Khoản tiền giảm trừ cho người mua hàng do hàng hóa bị kém phẩm chất, sai quy cách, lạc hậu thị hiếu gọi là?   Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại    
8 Định nghĩa nào sau đây là đúng?   Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong kỳ sxkd thông thường của doanh nghiệp Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong kỳ sxkd thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng tài sản Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh trong kỳ sxkd thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu    
9 Theo CM số 02 – Hàng tồn kho là những tài sản nào?   Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ Tất cả các phương án đều đúng  
10 Theo CM số 02 – Hàng tồn kho thì chi phí nào không được tính vào giá gốc của hàng tồn kho?   Chi phí mua hàng Chi phí chế biến trong định mức Chi phí bán hàng Chi phí quản lý  
11 Trong các phương án sau, phương án nào không phản ánh hàng tồn kho?   Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm Không có phương án đúng  
12 Lựa chọn các khoản chi phí được tính vào giá gốc hàng tồn kho?   Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường Chi phí bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển, mua hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa từ nơi giao hàng về kho  
13 Theo quy định hiện hành, các khoản thu từ phạt do vi phạm hợp đồng sẽ hạch toán vào tài khoản nào?   TK 711 TK 511 TK 515    
14 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng theo chuẩn mực kế toán số 14?   Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
Doanh thu xác định chắn chắn thu được tiền
Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
   
15 Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam thì tài sản cố định được phản ánh trong chuẩn mực kế toán số mấy?   1 và 2 3 và 4 5 và 6    
16 Chi phí nào không được tính vào giá gốc hàng tồn kho?   Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và trong quá trình mua hàng  Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí SXKD khác phát sinh trên mức bình thường  Chi phí quản lý hành chính tại các phân xưởng sản xuất   
17 Những tài sản cố định nào theo quy định không cần phải tiến hành trích khấu hao?   Quyền sử dụng đất lâu dài, không xác định thời hạn  Quyền sử dụng đất có thời hạn TSCĐ phục vụ các hoạt động phúc lợi cho doanh nghiệp Tài sản không cần dùng tới trong doang nghiệp  
18 Theo quy định của Chuẩn mực Hàng tồn kho thì hàng tồn kho luôn phải ghi nhận theo giá gốc, không thay đổi trong mọi trường hợp?   Đúng Sai      
19 Trên bảng CĐKT các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn?   Dưới 3 tháng Dưới 6 tháng Dưới 1 năm    
20 Khi hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con phải loại trừ các khoản mục nào?   Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và phần vốn của công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con  Lợi ích của cổ đông thiểu số trong thu nhập thuần của công ty con bị hợp nhất  Tất cả các phương án đều đúng    
21 Công ty con được loại trừ khỏi việc hợp nhất báo cáo tài chính khi?   Quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ là tạm thời vì công ty con này chỉ được mua và nắm giữ cho mục đích bán lại trong tương lai gần (dưới 12 tháng) Hoạt động của công ty con bị hạn chế trong thời gian dài và điều này ảnh hưởng đáng kể tới khả năng chuyển vốn cho công ty mẹ Tất cả các phương án đều đúng    
22 Ngày 1/9, DN X bán thành phẩm cho DN Y trị giá bao gồm thuế GTGT 5% – thuế khấu trừ là 63.000.000 chưa thu tiền. Giá vốn của lô hàng 50.000.000 nhưng kế toán chỉ định khoản bút toán (Nợ TK 632: 50.000.000/Có TK 155: 50.000.000) mà không định khoản bút toán (Nợ TK 131: 63.000.000/Có TK 511: 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000).  Ngày 5/9 DN Y thanh toán tiền hàng cho DN X bằng chuyển khoản và lúc này kế toán định khoản bút toán doanh thu bán hàng. Vậy việc làm này vi phạm nguyên tắc nào trong các nguyên tắc sau đây:   Cơ sở dồn tích Hoạt động liên tục Giá gốc Thận trọng  
23 Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho?   Phương pháp tính theo giá đích danh
Phương pháp bình quân gia quyền
Phương pháp nhập trước xuất trước
Phương pháp nhập sau xuất trước
Phương pháp tính giá đích danh
Phương pháp giá kế hoạch
Phương pháp bình quân gia quyền
Phương pháp nhập trước xuất trước
Phương pháp nhập sau xuất trước
Phương pháp giá bình quân gia quyền
Phương pháp nhập trước xuất trước
Phương pháp nhập sau xuất trước
   
24 Báo cáo tài chính phải cung cấp thông tin của một doanh nghiệp về?   Tài sản
Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ
Các luồng tiền
Tài sản
Nguồn vốn
Doanh thu
Chi phí
Lãi
Lỗ
   
25 Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, các khoản doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của Doanh nghiệp được ghi nhận khi thỏa mãn điều kiện:    Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn Tất cả các phương án đều đúng    
26 Trường hợp các bên liên doanh góp vốn bằng máy móc thiết bị thì nguyên giá của TSCĐ được xác định như thế nào?   Xác định dựa theo giá thị trường của TSCĐ Xác định dựa theo giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ sách kế toán của bên góp vốn Xác định dựa trên sự thống nhất và phê chuẩn của Hội đồng quản trị. Cách xác định giá trị của những TS này vẫn dựa trên các chứng từ, hồ sơ (hoá đơn gốc của nhà sản xuất, các chứng từ liên quan khác) của những tài sản đó hoặc trong trường hợp đặc biệt cần có sự đánh giá của các nhà chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn.    
27 Hàng tồn kho: Là những tài sản?   Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ Tất cả các phương án đều đúng  
28 Các phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình:   Phương pháp khấu hao đường thẳng Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm Tất cả các phương án đều đúng  
29 Định nghĩa nào đúng (Theo chuẩn mực kế toán số 14)?   Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách, lạc hậu thị hiếu Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn Tất cả các phương án đều đúng    
30 Quy định về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuộc chuẩn mực số?   17 10 24 27  
31 Khi lập dự toán, có bao gồm cả chi phí chìm hay không?   Không      
32 Công ty X tính CPSXKDD trong kỳ theo PP NVLTT. Số dư 154 đầu kỳ là 100.000 tương ứng 100 sp. CP tập hợp trong kỳ gồm NVL 500.000; NC: 170.000; CPSXC: 130.000; Cuối kỳ công ty sx được 250 thành phẩm, dở dang 50 sản phẩm. Tính giá thành sản xuất sản phẩm?   2.250 3.200 3.600 Không có phương án đúng  
33 Công ty X mở một thẻ visa tại NH MB. Tiền ký quỹ là 20 triệu, phí thường niên là 2 triêu/năm. LS tiền gửi là 14%, lãi suất tiền vay là 18%. Vây chi phí thực tế hàng năm của công ty X để sử dụng thẻ visa là?   2 triệu  4,8 triệu  5,6 triệu    
34 Trong năm 2011, chi phí khấu hao của công ty A là 100.000.000 đ, định mức nguyên vật liệu và nhân công để sx 1 sp lần lượt là 400 đ/sp và 200đ/sp. Giá bán 1 sp là 1000đ/sp. Vậy công ty cần sx tối thiếu bao nhiêu sp để hòa vốn?   100.000 166.666 250.000    
35 Công ty X quy định định mức điện thoại của nhân viên là 300.000đ/tháng. Chi phí điện thoại phát sinh thực tế hàng tháng được phân loại là?   Định phí Biến phí Chi phí hỗn hợp    
36 Phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kì?   Theo PP nguyên vật liệu trực tiếp Theo PP tương đương Tất cả các phương án đều đúng    
37 Các lợi ích tiềm tàng bị mất đi do nhà quản trị lựa chọn phương án kinh doanh này thay vì phương án kinh doanh khác được gọi là?   Chi phí bất biến Chi phí cơ hội Chi phí chìm    
38 Hạn chế khi phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận?   Toàn bộ chi phí chỉ được chia làm hai loại là định phí và biến phí. Tổng định phí luôn luôn cố định trong phạm vi nhất định của sản lượng  Biến phí đơn vị ổn định so với sự thay đổi của sản lượng  Giá bán không đồi ở mọi mức sản lượng tiêu thụ. Tất cả các phương án đều đúng
39 Báo cáo KTQT phải đảm bảo cung cấp thông tin kinh tế – tài chính:   Tuân thủ nguyên tắc giá gốc, nhất quán, thận trọng Đúng theo giá hiện hành Tương xứng giữa chi phí với thu nhập trong từng thời kì Tính tốc độ và hữu ích của thông tin hay một sự ước lượng Tất cả các phương án đều đúng
40 Chi phí đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở?   Khối lượng công việc  Hệ thống định mức Chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật và các chế độ chính sách nhà nước đồng thơi phù hợp những yếu tố khách quan tại từng thời kỳ Tất cả các phương án đều đúng  
41 Kế toán tài chính và kế toán quản trị khác nhau ở điểm nào?   Kế toán tài chính là kế toán tổng hợp và kế toán quản trị là kế toán chi tiết Kế toán tài chính có mối quan hệ trách nhiệm của nhà quản lý trong khi kế toán quản trị thì không Kế toán quản trị không có tính bắt buộc, nhà quản lý có quyền quyết định và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu trong khi kế toán tài chính phải đảm báo tính thống nhất theo các nguyên tác và chuẩn mực kế toán hiện hành    
42 Chi phí định mức được xây dựng theo các phương pháp nào?   Phương pháp kỹ thuật, Phương pháp phân tích số liệu lịch sử,  Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp Phương pháp điều chỉnh    
43 Theo PP đánh giá SP DD theo CP NVL trực tiếp thì chi phí SPDD bao gồm?    Chi phí NVL Chi phí nhân công+ Chi phí NVL Bao gồm Chi phí NC+CPNVL+ Chi phí chung    
44 Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định vô hình được theo dõi và hạch toán trên tài khoản nào?   Tài khoản 142 Tài khoản 242 Tài khoản 642 Tất cả các phương án đều đúng  
45 Doanh nghiệp được ghi giảm vốn kinh doanh khi nào?   Doanh nghiệp trả vốn cho nhà nước, trả lại vốn cho các cổ đông hoặc các bên góp vốn liên doanh Doanh nghiệp bị điều động vốn cho các doanh nghiệp khác trong nội bộ tổng công ty Xử lý bù lỗ kinh doanh theo quyết định của đại hội đồng cổ đông Tất cả các phương án đều đúng  
46 Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày 01/08 phát sinh nghiệp vụ :
+ Nợ TK 111 : 10.000.000/Có TK 311 : 10.000.000
+ Nợ TK 331 : 20.000.000/Có TK 341 : 20.000.000
Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên) sẽ?
  Thay đổi theo chiều hướng tăng lên và tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả thay đổi Không thay đổi nhưng tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng tăng lên và tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả không thay đổi Thay đổi theo chiều hướng giảm xuống và tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả thay đổi.  
47 Năm 2011, Doanh nghiệp K kinh doanh mặt hàng xe máy airblade của hãng honda, giá nhập ban đầu 27.000.000, giá bán ra 30.000.000. Tuy nhiên do mặt hàng này thu hút được người tiêu dùng nên giá nhập và bán ra trên thị trường ngày càng tăng lên. Nếu là kế toán của Công ty, khi tính giá xuất kho hàng tồn kho, phương pháp nào sau đây sẽ mang lại hiệu quả nhất?   Nhập sau xuất trước Thực tế đích danh Nhập trước xuất trước Bình quân gia quyền  
48 Yêu cầu đối với công tác kế toán?   Chính xác, trung thực, khách quan
Kịp thời
Đầy đủ
Rõ ràng, dễ hiểu, dễ so sánh, dễ đối chiếu
Tổ chức kế toán phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả
Xét trong mối quan hệ giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản
Mỗi đối tượng cụ thể của kế toánđều gắn liền với lợi ích kinh tế, quyền lợi và trách nhiệm của nhiều phía
     
49 Nội dung của việc kiểm tra chứng từ kế toán bao gồm?   Kiểm tra tính chính xác của số liệu thông tin trên chứng từ
Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Kiểm tra tính đầy đủ, rõ ràng , trung thực các chỉ tiêu phản ánh trên chứng từ
Kiểm tra việc chấp hành qui chế quản lý nội bộ , kiểm tra xét duyệt đối với từng loại nghiệp vụ kinh tế tài chính
Thu thập chứng từ
Chỉnh lý chứng từ
Tổ chức luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán
bảo quản và lưu trữ chứng từ
Chứng từ phải lập đủ số liên theo qui định
Không được tẩy, xóa, sửa chữa trên chứng từ
   
50 Các khoản phải thu của doanh nghiệp bao gồm?   -Các khoản phải thu của khách hàng.
-Các khoản phải thu nội bộ
-Các  khoản tạm ứng cho CNV
-Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ.
-Các khoản phải thu của khách hàng.
-Các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
-Các  khoản tạm ứng cho CNV
-Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ.
-Các khoản phải thu của khách hàng.
-Các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
-Các khoản phải thu nội bộ
-Các  khoản tạm ứng cho CNV
-Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ.
   
51 Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm các khoản nào?    – Doanh thu tiêu thụ sản phẩm – đây là bộ phận chủ yếu trong tổng doanh thu của doanh nghiệp;  – Doanh thu từ các hoạt động liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính;  – Doanh thu khác, như nhượng bán vật tư ứ đọng, các khoản tiền được bồi thường, khoản nợ vắng chủ hay nợ không ai đòi,. Bao gồm cả phương án 1, 2 và 3  
52 Doanh thu, thu nhập khác, chi phí được trình bày?   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bàng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    
53 Áp dụng phương pháp khấu hao  đường thẳng:   Tỷ lệ khấu hao là 10% Tỷ lệ khấu hao là 20% Tỷ lệ khấu hao là 50% Các phương án trên đều sai  
54 Trong kế toán quản trị, nội dung lập báo cáo sản xuất gồm mấy phần?   3 phần 4 phần 5 phần Không có phương án nào đúng  
55 Khi phân loại giá thành, loại giá thành nào dưới đây không nằm trong các loại giá thành theo phạm vi chi phí?   Giá thành sản xuất toàn bộ Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ Giá thành định mức Giá thành sản xuất theo biến phí  
56 Cuối kỳ SX vật liệu thừa không SX hết để lại Phân xưởng kỳ sau SX tiếp Kế toán hạch toán?   Nợ TK 154/ Có Tk 621 Nợ Tk 152/Có TK 627 Nợ 152/Có TK 154 Nợ 621/Có Tk 152( ghi âm )  
57 Ngày 05/01/2012, công ty bị cháy một lô hàng trị giá 500 triệu đồng. Vậy khi lập báo cáo tài chính năm 2011, chỉ tiêu hàng tồn kho có trừ đi trị giá 500 triệu của lô hàng bị cháy này không?   Không      
58 Khoản lãi tiền gửi thanh toán được phản ánh vào chỉ tiêu nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ?   Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia    
59 Khi xác định khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, cần quan tâm đến các yếu tố nào sau đây?   Giá bán hàng hóa Giá thành sản xuất hàng hóa Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp  
60 Trường hợp giá trị thuần của vật tư dùng để sản xuất sản phẩm thấp hơn giá gốc nhưng giá bán của thành phẩm đó trên thị trường không giảm, thì loại vật tư đó có phải trích lập dự phòng hay không?   Không      
61 Ngày 01/10/2011, công ty X có một khoản TGNH kỳ hạn 5 tháng tại NH Vietcombank. Trên BCDKT ngày 31/12/2011, khoản tiền này được trình bày là?   Tiền và các khoản tương đương tiền Đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác    
62 Số dư Tài khoản tiền gửi ngân hàng trên sổ kế toán tại một đơn vị tại 31/12/2011 là 565 USD. So sánh các giao dịch đã ghi trên sổ kế toán và trên sổ phụ ngân hàng cũng tại ngày này, bạn phát hiện ra rằng:
– Một séc rút tiền giá trị 57 USD ngày 29/12/2011 chưa được gửi tới để rút tiền khỏi ngân hàng
– Một séc thanh toán của khách hàng được thanh toán vào ngày 24/12/2011 số tiền 149 USD nhưng chưa được ghi sổ kế toán vào ngày 31/12/2011
Số dư tiền gửi ngân hàng đúng là:
  359 USD 416 USD 622 USD 771 USD  
63 Có mấy phương pháp hạch toán hàng tồn kho?   2 PP 3PP 4PP Không có phương án đúng  
64 Công ty X thu tiền hàng trước 10 ngày so với ngày đến hạn. Công ty X chiết khấu cho khách hàng 3% giá trị lô hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký. Số tiền trên gọi là?   Chiết khấu thanh toán Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán Không có phương án đúng  
65 Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán từ 6 tháng đến dưới 1 năm, mức trích lập dự phòng là bao nhiêu?   10% 30% 50% 70%  
66 Chỉ tiêu quỹ khen thưởng phúc lợi được phản ánh ở mục nào trên BCDKT?   Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn      
67 Hóa đơn GTGT đầu vào hiện nay được khấu trừ thuế trong thời gian tối đa?   3 tháng 4 tháng 5 tháng  6 tháng  
68 Doanh nghiệp A mua hàng của Công ty B với số lượng lớn và được Công ty B chiết khấu thương mại. Tại doanh nghiệp A (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) phản ánh nghiệp vụ này như thế nào. Biết mặt hàng này thuộc nhóm hàng chịu thuế GTGT?   N331/C156;133 N521;333/C156 N331/C711 N156;133/C711  
69 Công ty B ở Nhật tặng hàng cho Công ty A dưới dạng hợp đồng cho tặng (Công ty A không phải thanh toán cho Công ty B số hàng này). Mặt hàng này thuộc nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu. Vậy, giá trị lô hàng mà Công ty A nhận được là:   N156/C711;3333 N156/C3333 N156/C711    
70 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho?   Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Tất cả các phương án đều đúng    
71 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là?    Tiền hàng + thuế VAT Toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Tiền hàng + chi phí vận chuyển+thuế VAT Tiền hàng + Chi phí vần chuyển+ chi phí lắp đặt+ thuế VAT  
72  Đặc điểm của việc hạch toán chi phí đầu tư XDCB?   Chi tiết hạng mục công trình Chi tiết công trình Nội dung chi tiết theo từng hạng mục Tất cả các phương án đều đúng  
73 Khi giá cả thị trường có xu hướng tăng dần thì doanh nghiệp nên sử dụng phương pháp tính giá trị vật tư hàng hóa xuất kho nào?    Phương pháp bình quân gia quyền  PHương pháp nhập trước xuất trước Phương pháp nhập sau xuất trước    
74 Khi DN đổi từ phương pháp đánh giá SPDD theo nguyên liệu chính sang phương pháp tính sản lượng tương đương thì ảnh hưởng gì tới lợi nhuận của DN (các yếu tố khác không đổi)?   Lợi nhuận trong kỳ này sẽ tăng  Lợi nhuận trong kỳ này sẽ giảm  Không đánh giá được tác động lên lợi nhuận trong kỳ này của DN    
75 Bút toán hạch toán Trích trước tiền lương nghỉ phép cho CBCNV?   Nợ 334/Có Tk 335 Nợ 622/Có TK 334 Nợ 622/Có TK 335    
76 Công ty A góp 25% vốn điều lệ vào công ty B tuy nhiên trong phiên họp đại hội đồng cổ đông công ty được đại hội tín nhiệm trao 60% quyền biểu quyết và có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Khoản đầu tư này công ty A phải ghi nhận vào tài khoản nào?   Tài khoản 221 Tài khoản 222 Tài khoản 223 Tài khoản 228  
77 Khi trích chi phí bảo hiểm thất nghiệp của người lao động doanh nghiệp phải theo dõi và phản ánh nghiệp vụ này theo định khoản nào?   Nợ TK 622, 627, 641, 642/Có TK 334 Nợ TK 622, 627, 641, 642/Có TK 3389 Nợ TK 334/Có TK 3389    
78 Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng chưa thuế GTGT 80.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%,  thu 70% bằng tiền gửi ngân hàng. Giá vốn lô hàng bán 50.000.000.  Ngày 28/2, Công ty Y thanh toán phần còn lại bằng TGNH. Vậy Công ty X sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn vào thời điểm:   Doanh thu  và giá vốn ghi  nhận  vào ngày 1/2 Doanh thu (ghi nhận 70% ngày 1/2, 30% ngày 28/2) và giá vốn ghi nhận  vào ngày 1/2 Doanh thu  và giá vốn ghi  nhận  vào ngày 28/2 Doanh thu ngày 28/2 và giá vốn ghi  nhận  vào ngày 1/2  
79 Ngày 10/01 bán hàng hóa thu bằng tiền gửi ngân hàng 100.000.000, giá vốn lô hàng 60.000.000. Nhưng do sơ sót, kế toán định khoản bút toán doanh thu (Nợ TK 112: 300.000.000/Có TK 511: 300.000.000)  và định khoản bút toán giá vốn (Nợ TK 632: 60.000.000/Có TK 156: 60.000.000). Kế toán phát hiện ra ngay trong kỳ. Vậy phương pháp sửa sổ nào sau sẽ được áp dụng:   Ghi số âm Ghi bổ sung Cải chính Tất cả đều đúng  
80 Nghiệp vụ kinh tế liên quan đến 3 đối tượng kế toán, 2 bên tài sản và 1 đối tượng kế toán bên nguồn vốn với số tiền tổng cộng 30.000.000. Vậy số liệu trên bảng cân đối kế toán sau khi phát sinh nghiệp vụ trên sẽ?   Thay đổi theo chiều hướng tăng lên hoặc giảm xuống Không thay đổi  Thay đổi theo chiều hướng tăng lên Thay đổi theo chiều hướng giảm xuống  
81 Chứng từ nào sau đây là chứng từ bắt buộc?   Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Phiếu thu, phiếu chi Biên lai thu tiền Câu 1 và 2 đúng  
82 Khoản nào sau đây không phải là chi phí kinh doanh của DN?   Chiết khấu thanh toán DN cho khách hàng hưởng Tiền lương của CB CNV Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho của DN  Bị phạt do DN vi phạm hợp đồng kinh tế Không có phương án đúng
83 Ngày 01/12/2011, công ty BDS X thu tiền mặt 330 triệu (gồm 10% VAT) của Khách hàng A theo hóa đơn cho thuê nhà 03 tháng (01/12/2011 đến 29/02/2012). Định khoản nghiệp vụ trên?   Nợ TK111: 330 tr
Có TK511: 300 tr
Có TK3331: 30 tr
Nợ TK111: 330tr
Có TK511: 100tr
Có TK3387: 200tr
Có TK3331: 30tr
Nợ TK111: 330tr
Có TK511: 100tr
Có TK131: 200tr
Có TK3331: 30tr
   
84 Tiền tạm ứng 30% cho nhà thầu thi công xây lắp của HDXD được hạch toán vào tài khoản nào?   TK 241 TK 331 TK 338    
85 Kết cấu tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước?   Bên Nợ: Số thuế, phí, lệ phí và các khoản đã nộp Nhà nước
Bên có: Thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp Nhà nước
Số dư có: Thuế, phí, lệ phí và các khoản còn phải nộp nhà nước
Bên Nợ: Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp Nhà nước
Bên có: Thuế, phí, lệ phí và các khoản đã nộp Nhà nước
Số dư có: Thuế, phí, lệ phí và các khoản đã nộp nhà nước
Bên Nợ: Số thuế, phí, lệ phí và các khoản đã nộp Nhà nước
Bên có: Thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp Nhà nước
Số dư có: Thuế, phí, lệ phí và các khoản đã nộp nhà nước
Bên Nợ: Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp Nhà nước
Bên có: Thuế, phí, lệ phí và các khoản đã nộp Nhà nước
Số dư có: Thuế, phí, lệ phí và các khoản còn phải nộp nhà nước
 
86 Nhóm Tài khoản nào dưới đây không có số dư tại ngày lập báo cáo tài chính?   Tài khoản đầu 1 (TK 111,112…) Tài khoản đầu 2 (TK 211…) Tài khoản đầu 5 (TK 511…) Tài khoản đầu 6 (TK 621, 622…)  
87 Hạch toán tài khoản 221 áp dụng đối với doanh nghiệp mà chủ đầu tư nắm giữ bao nhiêu vốn chủ sở hữu?    Dưới 50% Trên 50%      
88 Nhà đầu tư góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát nhưng không có quyền đồng kiểm soát mà nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết trong liên doanh thì hạch toán phần vốn góp vào tài khoản?   TK 221 TK 222 TK 223 TK 228  
89 Khi nộp khấu hao cơ bản cho ngân sách hoặc cấp trên, định khoản?   Nợ TK 214/ Có TK 136 Nợ TK 411/ có TK 336 Nợ TK 214/ có TK 336    
90 Khi doanh nghiệp bị lỗ, khoản lỗ được thể hiện ở?   Số âm bên nguồn vốn  Số âm bên tài sản Không thể hiện trên bảng cân đối kế toán  Không có phương án đúng  
91 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát bằng?   Tổng tài sản / Nợ phải trả Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn Tài sản dài hạn / Vốn chủ sở hữu    
92 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu?   Doanh thu năm sau / Doanh thu năm trước Doanh thu từ HĐKD chính năm sau / Doanh thu từ HĐKD chính năm trước Tổng lợi nhận năm sau / Tổng lợi nhuận năm trước    
93 Lợi nhuận thực hiện cả năm được phân phối chinh thức sau khi báo cáo quyết toán năm được duyệt theo trình tự nào?   – Chia lãi cho các các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của HĐ, chia cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư
– Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế
– Bù lỗ năm trước theo quy định của thuế TNDN và nộp thuế TNDN
– Trích lập các quỹ quỹ doanh nghiệp, bổ sung nguồn vỗn kinh doanh
– Trích lập các quỹ quỹ doanh nghiệp, bổ sung nguồn vỗn kinh doanh
– Chia lãi cho các các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của HĐ, chia cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư
– Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế
– Bù lỗ năm trước theo quy định của thuế TNDN và nộp thuế TNDN
– Chia lãi cho các các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của HĐ, chia cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư
– Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế
– Bù lỗ năm trước theo quy định của thuế TNDN và nộp thuế TNDN
   
94 Tiêu chuẩn ghi nhận một tài sản là TSCĐ?   –  Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên
 – Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên
 – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
 –  Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên
  – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
 –  Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
 – Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên
 – Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên
 – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
 – Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
 ‘ –  Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên
 – Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên
 – Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy
 
95 Xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ là:   Phương pháp bình quân gia quyền thời điểm Phương pháp bình quân gia quyền cố định Không có phương án đúng    
96 Lãi gộp được xác định:   Chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán Chênh lệch giữa doanh thu thuần và các chi phí Chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán    
97 Theo quyết định 48 của BTC ban hành ngày 14/09/2006 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hàng bán bị trả lại được hạch toán vào TK nào?   521 531 532 5212  
98 Theo quyết định 48 của BTC ban hành ngày 14/09/2006 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí nguyên vật liêu trực tiếp được hạch toán vào TK ?   621 622 154 627  
99 Việc hoàn nhập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi được hạch toán vào tài khoản nào?   TK chi phí sản xuất chung TK chi phí quản lý doanh nghiệp TK thu nhập khác    

Bạn nào cần link download tài liệu những câu hỏi trắc nghiệm này để ôn thi hãy để lại email chúng tôi sẽ gửi bạn file này nhé, file có định dạng .xls. Ketoantd.com chúc các bạn ôn thi tốt và có kết quả cao trong kì thi hết học phần môn này.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823