BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / 100 từ vựng tiếng anh nghiệp vụ kế toán

100 từ vựng tiếng anh nghiệp vụ kế toán

100 từ vựng tiếng anh nghiệp vụ kế toán

Tiếng anh ngày càng trở nên quan trọng trong rất nhiều ngành nghề, tiếng anh chuyên ngành kế toán những năm gần đây luôn được nhiều bạn kế toán đi học để tìm hiểu, nâng cao trình độ, cải thiện mức lương, kế toán biết tiếng anh có nhiều cơ hội thăng tiến đến những chức vị cao hơn trong sự nghiệp.

Ketoantd.com xin được gửi đến độc giả 100 từ vựng tiếng anh dùng trong ngành kế toán, để biết được nghiệp vụ kế toán trong tiếng anh là gì

 1. Accounting profession : —-Nghiệp vụ kế toán
 2. Accounting entry: —- bút toán
 3. Accrued expenses —- Chi phí phải trả
 4. Accumulated: —- lũy kế
 5. Advanced payments to suppliers —- Trả trước người bán
 6. Advances to employees —- Tạm ứng
 7. Assets —- Tài sản
 8. Balance sheet —- Bảng cân đối kế toán
 9. Bookkeeper: —- người lập báo cáo
 10. Capital construction: —- xây dựng cơ bản
 11. Cash —- Tiền mặt
 12. Cash at bank —- Tiền gửi ngân hàng
 13. Cash in hand —- Tiền mặt tại quỹ
 14. Cash in transit —- Tiền đang chuyển
 15. Check and take over: —- nghiệm thu
 16. Construction in progress —- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 17. Cost of goods sold —- Giá vốn bán hàng
 18. Current assets —- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 19. Current portion of long-term liabilities —- Nợ dài hạn đến hạn trả
 20. Deferred expenses —- Chi phí chờ kết chuyển
 21. Deferred revenue —- Người mua trả tiền trước
 22. Depreciation of fixed assets —- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 23. Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 24. Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 25. Equity and funds —- Vốn và quỹ
 26. Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá
 27. Expense mandate: —- ủy nhiệm chi
 28. Expenses for financial activities —- Chi phí hoạt động tài chính
 29. Extraordinary expenses —- Chi phí bất thường
 30. Extraordinary income —- Thu nhập bất thường
 31. Extraordinary profit —- Lợi nhuận bất thường
 32. Figures in: millions VND —- Đơn vị tính: triệu đồng
 33. Financial ratios —- Chỉ số tài chính
 34. Financials —- Tài chính
 35. Finished goods —- Thành phẩm tồn kho
 36. Fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 37. Fixed assets —- Tài sản cố định
 38. General and administrative expenses —- Chi phí quản lý doanh nghiệp
 39. Goods in transit for sale —- Hàng gửi đi bán
 40. Gross profit —- Lợi nhuận tổng
 41. Gross revenue —- Doanh thu tổng
 42. Income from financial activities —- Thu nhập hoạt động tài chính
 43. Instruments and tools —- Công cụ, dụng cụ trong kho
 44. Intangible fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 45. Intangible fixed assets —- Tài sản cố định vô hình
 46. Intra-company payables —- Phải trả các đơn vị nội bộ
 47. Inventory —- Hàng tồn kho
 48. Investment and development fund —- Quỹ đầu tư phát triển
 49. Itemize: —- mở tiểu khoản
 50. Leased fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

 1. Leased fixed assets —- Tài sản cố định thuê tài chính
 2. Liabilities —- Nợ phải trả
 3. Long-term borrowings —- Vay dài hạn
 4. Long-term financial assets —- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 5. Long-term liabilities —- Nợ dài hạn
 6. Long-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 7. Long-term security investments —- Đầu tư chứng khoán dài hạn
 8. Merchandise inventory —- Hàng hoá tồn kho
 9. Net profit —- Lợi nhuận thuần
 10. Net revenue —- Doanh thu thuần
 11. Non-business expenditure source —- Nguồn kinh phí sự nghiệp
 12. Non-business expenditures —- Chi sự nghiệp
 13. Non-current assets —- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 14. Operating profit —- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 15. Other current assets —- Tài sản lưu động khác
 16. Other funds —- Nguồn kinh phí, quỹ khác
 17. Other long-term liabilities —- Nợ dài hạn khác
 18. Other payables —- Nợ khác
 19. Other receivables —- Các khoản phải thu khác
 20. Other short-term investments —- Đầu tư ngắn hạn khác
 21. Owners’ equity —- Nguồn vốn chủ sở hữu
 22. Payables to employees —- Phải trả công nhân viên
 23. Prepaid expenses —- Chi phí trả trước
 24. Profit before taxes —- Lợi nhuận trước thuế
 25. Profit from financial activities —- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 26. Provision for devaluation of stocks —- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 27. Purchased goods in transit —- Hàng mua đang đi trên đường
 28. Raw materials —- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 29. Receivables —- Các khoản phải thu
 30. Receivables from customers —- Phải thu của khách hàng
 31. Reconciliation: —- đối chiếu
 32. Reserve fund —- Quỹ dự trữ
 33. Retained earnings —- Lợi nhuận chưa phân phối
 34. Revenue deductions —- Các khoản giảm trừ
 35. Sales expenses —- Chi phí bán hàng
 36. Sales rebates —- Giảm giá bán hàng
 37. Sales returns —- Hàng bán bị trả lại
 38. Short-term borrowings —- Vay ngắn hạn
 39. Short-term investments —- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 40. Short-term liabilities —- Nợ ngắn hạn
 41. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 42. Short-term security investments —- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 43. Stockholders’ equity —- Nguồn vốn kinh doanh
 44. Surplus of assets awaiting resolution —- Tài sản thừa chờ xử lý
 45. Tangible fixed assets —- Tài sản cố định hữu hình
 46. Taxes and other payables to the State budget—- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 47. Total assets —- Tổng cộng tài sản
 48. Total liabilities and owners’ equity —- Tổng cộng nguồn vốn
 49. Trade creditors —- Phải trả cho người bán
 50. Treasury stock —- Cổ phiếu quỹ
 51. Welfare and reward fund —- Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 52. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ
 53. Debit Account: Tài khoản ghi Có

Hi vọng với những chia sẻ trên đã giúp ích được phần nào trong việc học tiếng anh chuyên ngành kế toán. Ketoantd.com chúc các bạn có những bài trả lời phỏng vấn trả lời các bài test nghiệp vụ hay làm cv bằng tiếng anh hiệu quả trước mọi nhà tuyển dụng

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823